อุปกรณ์การสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์การสื่อสาร by Mind Map: อุปกรณ์การสื่อสาร

1. ฮับ (hup)

1.1. เปนอุปกรณที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสงหรือเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องเขาดวยกัน

2. โมเด็ม (modem : modulator-demodulator)

2.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท (dial-up modem)

2.1.1. เปนโมเด็มที่ใชตอเขากับผูใหบริการ อินเทอรเน็ตผานทางสายโทรศัพท

2.1.2. ความเร็วในการสงผานขอมูลต่ําประมาณ 56 kbps

2.2. ดิจิทัลโมเด็ม (digital modem)

2.2.1. เคเบิลโมเด็ม (cable modem)

2.2.2. ดีเอสแอล (Digital Subscriber Line : DSL)

3. การดแลน (LAN card)

3.1. เปนอุปกรณที่เชื่อมระหวางคอมพิวเตอรกับสายตัวนําสัญญาณ ทําใหคอมพิวเตอรสามารถรับและสงขอมูลกับระบบเครือขายได ปจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอรด เนื่องจากความตองการเชื่อมตอเขากับเครือขายกลายเปนความจําเปนพื้นฐานของผูใชคอมพิวเตอรไปแลวนั่นเอง

4. สวิตช (switch)

4.1. เปนอุปกรณรวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสงหรือคอมพิวเตอรหลายเครื่อง เชนเดียวกับฮับ

4.2. ขอแตกตางจากฮับ การรับสงขอมูลจากอุปกรณตัวหนึ่ง จะไมกระจายไปยัง ทุกจุดเหมือนฮับ

4.2.1. การรับสงขอมูลจากอุปกรณตัวหนึ่ง จะไมกระจายไปยัง ทุกจุดเหมือนฮับ

4.3. สวิตชจะลดปญหาการชนกัน ของขอมูลเพราะไมตองกระจายขอมูลไปทุกสถานีที่เชื่อมตออยูกับสวิตช

4.4. มีขอดีในเรื่องการปองกันการ ดักรับขอมูลที่กระจายไปในเครือขาย

5. อุปกรณจัดเสนทาง (router)

5.1. เปนอุปกรณที่ใชงานในการเชื่อมโยงเครือขายหลายเครือขายเขา ดวยกัน

5.2. งมีเสนทางการเขาออกของขอมูลไดหลาย เสนทาง

5.3. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวยอุปกรณจัดเสนทาง

6. จุดเชื่อมตอแบบไรสาย (wireless access point)

6.1. ทําหนาที่คลายกับฮับของเครือขายแบบ ใชสายเพื่อใชสําหรับติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณแบบไรสาย

6.2. ซึ่งขอมูลจะถูกสงผานทางคลื่นวิทยุความถี่สูง โดยจะตองใชงานรวมกับการดแลนไรสายที่ติดตั้งอยูคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ