จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร by Mind Map: จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

1. จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

1.1. ภาวะสวนตัว (privacy)

1.2. ความถูกตอง (accuracy)

1.3. การเปนเจาของ (property)

1.4. การเขาถึง (access)

2. จรรยาบรรณ

2.1. ผูใชอินเทอรเน็ตทุกคนจะตองเขาใจกฎเกณฑ์

2.2. จะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูรวมใชบริการคนอื่น

2.3. ผูใชอินเทอรเน็ตจะตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหา

2.4. ไมพึงละเมิดสิทธิ์หรือกระทําการใดๆ ที่จะสรางปญหาหรือไมเคารพกฎเกณฑที่แตละเครือขายวางไว

3. บัญญัติ 10 ประการในการใชงานคอมพิวเตอร

3.1. 1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่น

3.2. 2. ไม่รบกวนจนงานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

3.3. 3. ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น

3.4. 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย

3.5. 5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ

3.6. 6. ไม่ใช้หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ที่ตนไม่ได้ซื้อสิทธิ์

3.7. 7. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจหน้าที่

3.8. 8. ไม่ฉวยเอาทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน

3.9. 9. คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน

3.10. 10. ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่แสดงถึงความใคร่ครวญและเคารพ จรรยาวิชาชีพ ของสมาชิก