การสื่อสารขอมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารขอมูล by Mind Map: การสื่อสารขอมูล

1. บทบาทของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

1.1. ความสะดวกในการแบงปนขอมูล

1.2. ความถูกตองของขอมูล

1.3. ความเร็วของการรับสงขอมูล

1.4. การประหยัดคาใชจายในการสื่อสารขอมูล

1.5. ความสะดวกในการแบงปนทรัพยากร

1.6. ความสะดวกในการประสานงาน

1.7. ขยายบริการขององคกร

1.8. การสรางบริการรูปแบบใหมบนเครือขาย

2. การสื่อสารขอมูล

2.1. องคประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารขอมูล

2.1.1. ขอมูล/ขาวสาร

2.1.1.1. เลข

2.1.1.2. รูปภาพ

2.1.1.3. เสียง

2.1.1.4. วีดิทัศน

2.1.2. ผูสง

2.1.2.1. คอมพิวเตอร

2.1.2.2. โทรศัพท

2.1.2.3. กลองวีดิทัศน

2.1.3. ผูรับ

2.1.3.1. โทรศัพท

2.1.3.2. ปริ้นเตอร์

2.1.4. สื่อกลางในการสงขอมูล

2.1.4.1. สายเคเบิล

2.1.4.2. สายยูทีพี

2.1.4.3. สายไฟเบอรออพติก

2.1.4.4. คลื่นวิทยุ

2.1.4.5. ไมโครเวฟ

2.1.4.6. ดาวเทียม

2.1.5. โพรโทคอล

2.1.5.1. บลูทูท

2.1.5.2. ไออารดีเอ

2.1.5.3. ไวไฟ

2.1.5.4. ทีซีพี/ไอพี

2.2. สัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสาร

2.2.1. สัญญาณแอนะล็อก

2.2.2. สัญญาณดิจิทัล

2.3. การถายโอนขอมูล

2.3.1. การถายโอนขอมูลแบบขนาน

2.3.2. การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม

2.4. รูปแบบการรับ-สงขอมูล

2.4.1. การสื่อสารทางเดียว

2.4.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

2.4.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา