จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร by Mind Map: จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

1. จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

1.1. ภาวะสวนตัว (privacy)

1.1.1. เกี่ยวของกับการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลและการนําไปใช

1.2. ความถูกตอง (accuracy)

1.2.1. เกี่ยวของกับความถูกตองของขอมูลที่เก็บรักษาไว

1.3. การเปนเจาของ (property)

1.3.1. เกี่ยวของกับกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของขอมูล และลิขสิทธิ์  การใชซอฟตแวร

1.4. การเขาถึง (access)

1.4.1. เกี่ยวของกับการควบคุมการเขาถึงและใชขอมูล

2. จรรยาบรรณสําหรับผูใชอินเทอรเน็ต

3. บัญญัติ 10 ประการในการใชงานคอมพิวเตอร

3.1. 1. ตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย หรือละเมิดผูอื่น

3.2. 2. ตองไมรบกวนการทํางานของผูอื่น

3.3. 3. ตองไมสอดแนม แกไข หรือเปดดูแฟมขอมูลของผูอื่น

3.4. 4. ตองไมใชคอมพิวเตอรเพื่อการโจรกรรมขอมูลขาวสาร

3.5. 5. ตองไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานที่เปนเท็จ

3.6. 6. ตองไมคัดลอกโปรแกรมของผูอื่นที่มีลิขสิทธิ์

3.7. 7. ตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตนเองไมมีสิทธิ์

3.8. 8. ตองไมนําเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

3.9. 9. ตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทําของทาน

3.10. 10. ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท