การแก้ปัญหาดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแก้ปัญหาดิน by Mind Map: การแก้ปัญหาดิน

1. ดินเปรี้ยว

1.1. 1. ควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการเกิดกรดกำมะถัน จึงต้องควบคุมน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรท์อยู่ เพื่อมิให้สารไพไรท์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์

1.2. 2.ใช้น้ำชะล้างความเป็นกรด

1.3. 3.ปรับระดับผิวหน้าดินให้มีความลาดเอียง

1.4. 4.ตกแต่งแปลงนาและคันนาใหม่ เพื่อให้เก็บกักน้ำและระบายน้ำออกไปได้

2. ดินเค็ม

2.1. 1. การล้างดินโดยอาศัยน้ำฝนหรือน้ำจืดขังน้ำไว้ในแปลง

2.2. 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่

2.3. 3. การใช้แกลบทาให้ดินร่วนซุยการระบายน้ำดีขึ้น

2.4. 4. การใช้ปูนได้แก่ปูนขาวปูนมาร์ลหินปูนบดในดินเค็มที่เป็นดินกรด

2.5. 5. การใช้ยิปซั่มในกรณีที่ดินเค็มเป็นดินด่าง