การอนุรักษ์ป่าไม้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การอนุรักษ์ป่าไม้ by Mind Map: การอนุรักษ์ป่าไม้

1. การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

2. การใช้วัสดุทดแทนไม้

3. การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การพยายามนำไม้ที่ไม่เคยใช้มาใช้ประโยชน์

5. การปลูกป่า

6. การป้องกันไฟป่า

7. การกำหนดนโยบายป่าไม้

8. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้การสึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้