Recycle

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Recycle by Mind Map: Recycle

1. รีไซเคิล (Recycle) คือ?

1.1. การนำของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

2. ขยะที่นำมา Recycle

2.1. หลอดไฟ

2.2. หลอดน้ำ

2.3. ยางรถ

2.4. แก้ว

2.5. เศษผ้า

2.6. ฝากระป๋อง

2.7. กระดาษ

2.8. กล่องนม

2.9. ขวดพลาสติก

3. สิ่งที่นำมา Recycle ไม่ได้

3.1. กล่องพิซซ่า

3.2. กระดาษที่ใช้เช็ดทั้งหลาย

3.3. กระดาษโน้ตกาว

3.4. ถุงพลาสติก

3.5. กระดาษเปียก

4. การแปรรูปของใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่                          4 ขั้นตอน

4.1. การเก็บรวบรวม

4.2. การแยกประเภทวัสดุ

4.3. การผลิตหรือปรับปรุง

4.4. การนำมาใช้ประโยชน์