Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bigshop by Mind Map: Bigshop

1. Quản trị Fanpage

1.1. Đăng bài viết

1.2. Chăm sóc khách hàng

1.3. Theo dõi khách hàng

1.4. Tracking, đánh giá page

1.5. Đánh giá tăng trưởng

2. Ads Facebook

2.1. Ads plan

2.2. Ads technique

2.3. Tracking, phân tích đánh giá

2.4. Sửa đổi

3. Content

3.1. Content plan

3.2. Types content

3.3. Time content

3.4. Tracking content

3.5. Edit content

4. Event, contest

4.1. Plan

4.2. Promotion

4.3. Cost

4.4. Timeline