Основи автоматизованого проектування

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основи автоматизованого проектування by Mind Map: Основи автоматизованого проектування

1. Лекція 1. Основні поняття про системи автоматизованого проектування (САПР)

1.1. Проектування

1.1.1. Внутрішнє проектування(створення креслень)

1.1.1.1. Технічні проети

1.1.1.2. Робочі проекти

1.1.2. Зовнішнє проектування

1.1.2.1. Дослідження за допомогою теоретичних засобів

1.2. Блочно-ієрархічний (декомпозиційний) підхід

1.2.1. системний рівень (метарівень)

1.2.1.1. загальні структурні схеми

1.2.1.2. діаграми потоків

1.2.1.3. функціональний опис об’єкта

1.2.1.4. схема взаємодії функціональних частин об’єкта

1.2.1.5. схеми поставок

1.2.2. макрорівень

1.2.2.1. функціональні схеми окремих частин об’єкта

1.2.2.2. креслення загального вигляду

1.2.3. мікрорівень

1.2.3.1. – схеми розміщення обладнання в межах окремих частин

1.2.3.2. схема взаємодії персоналу на об’єкті

1.2.3.3. розрахункові таблиці окремих процесів

1.3. Стадії проектування

1.3.1. Завдання на проектування

1.3.1.1. Зовнішня вихідна інформація

1.3.1.2. строки проектування і спорудження

1.3.1.3. черговість спорудження

1.3.2. Технічний проект(сукупність проектних документів)

1.3.2.1. паспорт

1.3.2.2. техніко- економічне обґрунтування

1.3.2.3. кошторис

1.3.2.4. проектні документи з технологічної частини

1.3.2.5. проектні документи з електротехнічної частини

1.3.2.6. проектні документи з гідротехнічної частини

1.3.2.7. проектні документи з будівельної частини

1.3.2.8. генеральний план об’єкта з транспортними шляхами

1.3.2.9. Робочий проект

1.4. Етапи автоматизованого проектування

1.4.1. попереднє проектування

1.4.2. вибір технологічної схеми об’єкта

1.4.3. вивчення можливості моделювання та оптимізації технологічної схеми

1.4.4. створення математичної та фізичної моделі об’єкта

1.4.5. процес оптимізація об’єкта

1.4.6. технічне проектування об’єкта

1.5. Важливі напрямки розвитку автоматизації технічного проектування

1.5.1. математичне моделювання технологічних рішень

1.5.2. розробка обчислювальних методів пошуку найкращих технологічних рішень

1.5.3. створення інформаційних баз даних для технологічного опрацювання окремих об’єктів проектування на різних етапах

1.5.4. створення ефективних програмно-технічних комплексів і засобів, що забезпечують оперативну роботу проектувальника в САПР з урахуванням наступності традиційного стилю роботи конструктора і технолога

1.6. Шляхи скорочення термінів проектування складної технічної системи

1.6.1. Виконання попереднього аналізу реалізованості технічного завдання на проектування

1.6.2. Уніфікація (типізація) процесу проектування

1.6.3. Одночасне вирішення кількох задач проектування

1.6.4. Поетапне введення складної технічної системи в експлуатацію

2. Лекція 2. Структура САПР

2.1. Класифікація САПР

2.1.1. За галузями (сферами) застосування

2.1.1.1. САПР для застосування в галузях загального машинобудування.

2.1.1.2. САПР для радіоелектроніки

2.1.1.3. САПР в області архітектури та будівництва

2.1.1.4. інші

2.1.2. За цільовим призначенням

2.1.2.1. САПР функціонального проектування.

2.1.2.2. Конструкторські САПР.

2.1.2.3. Технологічні САПР

2.1.3. За характером базової підсистеми

2.1.3.1. САПР на базі підсистеми машинної графіки і геометричного моделювання

2.1.3.2. САПР на базі СУБД.

2.1.3.3. САПР на базі конкретного прикладного пакета

2.1.3.4. Комплексні (інтегровані) САПР, що складаються з сукупності підсистем попередніх видів

2.2. Підсистеми САПР

2.2.1. Підсистеми проектування

2.2.1.1. підсистеми геометричного тривимірного моделювання об’єктів

2.2.1.2. виготовлення конструкторської документації

2.2.1.3. тощо

2.2.2. Підсистеми обслуговування(оболонка САПР),

2.2.2.1. підсистеми управління проектними даними

2.2.2.2. підсистеми розробки і супроводу програмного забезпечення

2.2.2.3. навчальні підсистеми для освоєння користувачами технологій

2.3. Види забезпечення САПР

2.3.1. технічне забезпечення (ТЗ)

2.3.1.1. ПК

2.3.1.2. периферійні пристрої

2.3.1.3. мережеве комутаційне обладнання

2.3.1.4. лінії зв’язку

2.3.1.5. вимірювальні засоби

2.3.2. математичне забезпечення (МЗ)

2.3.2.1. математичні методи

2.3.2.2. моделі та алгоритми для виконання проектування

2.3.3. програмне забезпечення (ПЗ) –

2.3.4. інформаційне забезпечення (ІС)

2.3.4.1. бази даних (БД)

2.3.4.2. системи управління базами даних (СУБД)

2.3.5. лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) –

2.3.5.1. мови спілкування між користувачами і ПК

2.3.6. методичне забезпечення (МетЗ)

2.3.6.1. різні методики проектування

2.3.7. організаційне забезпечення (ОЗ)

2.3.7.1. штатні розклади

2.3.7.2. посадові інструкції

2.3.7.3. інші документи, що регламентують роботу підприємства

3. Класифікація проектних процедур

3.1. Проектні процедури

3.1.1. Аналіз

3.1.1.1. Одноваріантний аналіз

3.1.1.1.1. Аналіз статистики

3.1.1.1.2. Аналіз динаміки

3.1.1.1.3. аналіз у частковій області

3.1.1.1.4. аналіз стійкості

3.1.1.1.5. інше

3.1.1.2. Багатоваріантний аналіз

3.1.1.2.1. Аналіз чутливості

3.1.1.2.2. Статистичний аналіз

3.1.1.2.3. Розрахунок залежностей вихідних параметрів

3.1.2. Синтез

3.1.2.1. Параметричний синтез

3.1.2.1.1. Призначення технічних вимог

3.1.2.1.2. Розрахунок параметрів елементів

3.1.2.1.3. Ідентифікація математичних моделей

3.1.2.2. Структурний синтез

3.1.2.2.1. Вибір принципів функціонування

3.1.2.2.2. Вибір технічного рішення

3.1.2.2.3. Оформлення документів