ประชุมงานห้องสมุด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประชุมงานห้องสมุด by Mind Map: ประชุมงานห้องสมุด

1. การเลือกสำนักพิมพ์

1.1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. การประเมินหนังสือเรียนฟรีฯ

3. ตัวแทนภาคีเครือข่าย

3.1. อคธ

3.2. ผู้ปกครอง 1 คน/แผนก

3.3. ชุมชน 1 คน/แผนก

3.4. ครูผู้สอน 1 คน/แผนก

3.5. นักเรียน 2 คน/แผนก

4. งบประมาณที่ได้จัดสรรค

4.1. 1/59 : 9613

4.2. 2/59 : 20941

5. วาระการเสนอ

5.1. สั่งซื้อโปรเจ็คเตอร์

6. วาระอื่นๆ

6.1. ผอเสนอให้มีการแต่งตั้งพิธีกรประจำฝ่าย/งาน

6.1.1. วิชาการ

6.1.2. พัฒนาหลักสูตร

6.1.3. ประชาสัมพันธ์

6.2. ใช้ห้องประชุมขนาดเล็กอาคารโรงแรม  ชั้นสาม

6.3. นโยบายผอ ก่อนเปิดเทอม

6.3.1. ให้จัดตารางสอน

6.3.2. สั่งหนังสือเรียนฟรี

6.3.3. สผ.1 แผนก