Unitatea Aritmetico-Logica (arhitectura claculatorului didactic)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Unitatea Aritmetico-Logica (arhitectura claculatorului didactic) by Mind Map: Unitatea Aritmetico-Logica (arhitectura claculatorului didactic)

1. RT[24]

2. RI[24]

3. Z

4. C

5. A[24]

6. X[16]

7. NA[16]

8. SP[16]

9. RA[16]

9.1. DA

9.1.1. M(65536,24)