GOVERNANCE ( Transparency & Accountability

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GOVERNANCE ( Transparency & Accountability by Mind Map: GOVERNANCE ( Transparency & Accountability

1. UID + Linked Platforms + Indiastack

1.1. Nandan Nilekani

1.1.1. Viral Shah

1.1.2. Shankar Maruwada

1.1.3. Srikanth Nadhamuni

1.1.3.1. Sanjay Jain

1.1.3.2. Jagdish Babu

1.1.3.3. Naman Pugulia

1.1.4. Rajesh Bansal

1.1.5. Pramod Varma

1.1.6. Ram Sewak Sharma

2. RTI

2.1. Aruna Roy & Nikhil Dey

2.1.1. Anjali Bharadwaj

2.1.2. Arvind Kejriwal

2.1.3. Balwinder Singh (J&K)

2.1.3.1. SNS, Sartak

2.1.4. Shekar Singh

2.1.5. Venkatesh Naik

2.1.6. Amrita Jauhari

3. Social Audits

3.1. MKSS

3.2. Soumya Kidambi- AP - Director of Social Audit Unit.

4. ICT services

4.1. Sriram Raghavan

5. Whistleblowers Law

5.1. Anjali Bharadwaj

5.2. CHRI, NCPRI, IAC, Swaraj Abhiyan

6. PAISA / EIN

6.1. Yamini Aiyar

6.2. T.R. Raghunandan

7. Voting

7.1. NOTA

7.2. Totalizer

7.3. Cleaning Voter Names

7.3.1. Fourth Lion Technologies

7.3.2. Janaagraha

8. Smart Cities

8.1. Ashwin Mahesh

8.2. NAPM, Janaagraha

9. Lokpal- demand for independent body

9.1. Prashant Bhushan, Arvind KekriwaI

9.2. NCPRI

10. Judicial Accountability Bill

10.1. Justice AP Shah

10.2. Campaign for Judicial Accountability and Reforms, Nikhil Dey, Prashant Bhusan, Anjali Bharadwaj

11. Electoral Space

11.1. Jagdeep Chokkar

11.2. Trilochan Shashtry

12. Section 4 disclosure

13. Election Campaigns

13.1. Modi's campaigns to reach citizens

13.1.1. Rajesh Jain & BC Mahesh

13.1.2. Prashant Kishore

13.1.3. HIren Joshi