Економічна інформація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Економічна інформація by Mind Map: Економічна інформація

1. це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах.

2. Вона кількісно характеризує стан виробничо-господарської та фінансової діяльності об’єкта через систему натуральних і вартіс­них показників, циркулюючи у виробничій та невиробничій сферах, органах управління.

3. За її допомогою можна простежити взаємозв’язки між ланками, напрями його розвитку та прийняття управлінських рішень.

4. це дані, що використовуються в управлінні об’єктом.

5. ВИДИ

5.1. Відповідно до виконуваних функцій управління

5.1.1. прогнозна

5.1.1.1. пов’язана з функцією прогнозування, відображає ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів. Наприклад, прогнозований розмір прибутку;

5.1.2. планово-договірна

5.1.2.1. пов’язана з функцією планування та описує господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді. Наприклад, обсяг випуску конкретного найменування продукції, кількість матеріалів конкретного найменування за договором.

5.1.3. облікова

5.1.3.1. пов’язана з функціями оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку та відбиває господарські процеси, які вже здійснилися, а також фактичний стан.

5.1.4. нормативна

5.1.4.1. пов’язана з функцією підготовки виробництва. Вона регламентує витрати матеріальних та трудових ресурсів, рівень запасів і заділів. Наприклад, норми витрати матеріалу на виріб.

5.1.5. цінова

5.1.5.1. охоплює ціни, тарифи, розцінки (ціни можуть бути планові, фактичні, договірні, прейскурантні, відпускні, оптові, роздрібні).

5.1.6. довідкова

5.1.6.1. призначена для деталізації процесів, розшифрування та доповнення різними відомостями. Наприклад, найменування та адреса підприємства.

5.1.7. нормативна

5.1.7.1. містить коефіцієнтні величини. Наприклад, розмір податку з оподаткованої суми заробітку.

5.2. За технологією оброблення

5.2.1. первинна

5.2.1.1. інформація, що надходить до об’єкта. Первинна інформація — інформація, що виникає на початковій стадії процесу управління. Це сукупність початкових даних, потрібних для розв’язання задач;

5.2.2. внутрішня

5.2.2.1. інформація, що виникає у процесі господарської діяльності об’єкта;

5.2.3. зовнішня

5.2.3.1. інформація, що виникає за межами об’єкта;

5.2.4. змінна

5.2.4.1. інформація, що характеризується зміною своїх значень під час кожної її реєстрації. Використовується в одному циклі оброблення.

5.2.5. умовно-стала

5.2.5.1. інформація, що зберігає свої значення протягом тривалого часу;

5.2.6. необроблена

5.2.6.1. інформація, що в незмінному вигляді переходить із вхідної у вихідну.

5.2.7. вхідна

5.2.7.1. інформація, що вводиться до оброблення;

5.2.8. похідна

5.2.8.1. інформація заново створена;

5.2.9. вихідна

5.2.9.1. видається наприкінці оброблення як кінцевий результат. Вихідна інформація утворюється як результат розв’я­зання задач і використовується для управління об’єктом і прийняття ефективних управлінських рішень.

5.2.10. проміжна

5.2.10.1. інформація, що надходить для чергового оброблення. Проміжна інформація характеризується тим, що містить результати розрахунків, що використовуються для наступних розрахунків;

6. ОСОБЛИВОСТІ

6.1. достовірність

6.2. повнота

6.3. цінність і актуальність

6.4. ясність

6.5. зрозумілість