ระบบบัส (Bus) คืออะไร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบบัส (Bus) คืออะไร by Mind Map: ระบบบัส (Bus) คืออะไร

1. เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและขนถ่ายข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผล (CPU) กับอุปกรณ์อื่นๆ

2. ประเภทของบัส

2.1. Address Bus

2.1.1. ใช้สำหรับแจ้งตำแหน่งหรือระบุตำแหน่งที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

2.2. Control Bus

2.2.1. ใช้สำหรับส่งการควบคุมไปยังส่วนต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์

2.3. Data Bus

2.3.1. ใช้สำหรับส่งการขนส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ระบุ Address Bus และถูกควบคุมโดย Control Bus

3. วีดีโอ