วิทย์ทะเล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิทย์ทะเล by Mind Map: วิทย์ทะเล

1. เอลนีโญ่

1.1. เป็นรูปแบบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นตลอดมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน โดยเกิดขึ้นเฉลี่ยทุกห้าปี ลักษณะของเอลนีโญ คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก โดยอุ่นขึ้นหรือเย็นลงผิดปกติ

1.2. ผลกระทบ

1.2.1. อเมริกาเหนือประสบกับสภาพอากาศที่ผิดปกติอย่างมากตลอดปี 2526

1.2.2. ออสเตรเลียประสบกับสภาวะความแห้งแล้งมากและเกิดไฟป่าเผาผลาญ

2. แผ่นดินไหว

2.1. เป็นปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของแผ่นเปลือกโลก

2.2. การปฏิบัติและการป้องกัน

2.2.1. 1.อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้

2.2.2. 2.ผูกเครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน

2.2.3. 3. สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว