เศรษฐกิจพอเพียง                หญ้าแฝก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เศรษฐกิจพอเพียง                หญ้าแฝก by Mind Map: เศรษฐกิจพอเพียง                หญ้าแฝก

1. หญ้าแฝกในประเทศไทย

1.1. หญ้าแฝกลุ่ม

1.1.1. ถื่นกำเนิดตอนกลางของทวีปเอเชีย

1.1.2. ลักษณะเป็นกอ พุ่มสูง 150-200 ซ.ม.

1.1.3. ใบสีเขียวเข้ม ยาว 45-100 ซ.ม.

1.1.4. รากหอมหยั่งลึกลงดิน 100-300 ซ.ม.

1.1.5. สุราษฎ์ธานี,สงขลา3,กำแพงเพชร2,พระราชทาน

1.2. หญ้าแฝกดอน

1.2.1. ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1.2.2. ลักษณะเป็นกอ พุ่มสูง 100-150 ซ.ม.

1.2.3. ใบสีเขียวซีด ยาว 35-80 ซ.ม.

1.2.4. รากไม่หอม หยั่งลึกลงดิน 80-100 ซ.ม.

1.2.5. ราชบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ร้อยเอ็ด,กำแพงเพชร1

2. การเพาะชำกล้า

2.1. กล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย

2.1.1. ตัดใบ ใส่ปุ๋ยประมาณ 15วันชุดแยกเป็นหน่อเดี่ยว

2.1.2. ตัดใบยาวประมาณ 20 ซ.ม. ตัดรากให้สั้นที่สุด

2.1.3. ลอกกาบใบแก่ออก มัดรวมกันมัดละ 50 หน่อ

2.1.4. แช่น้ำใต้ร่มเงา ประมาณ 3-5วันรากจะออก

2.2. กล้าหญ้าแฝกในถุงพลาสติก

2.2.1. ใช้วิธีการเหมือนกับแบบรากเปลือย

2.2.2. เมื่อรากออก ชำในถุงพลาสติก 2x6นิ้ว

2.2.3. พรางแสง 15วัน จากนั้นให้รับแสง

2.2.4. รดน้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ

2.2.5. อายุ 45-60 วันสามารถปลูกได้

2.2.6. ก่อนปลูก 3วันควรงดน้ำ

3. การเตรียมปลูกหญ้าแฝก

3.1. การเตรียมกล้า

3.1.1. เลือกพันธุ์ให้เหมาะสม

3.1.2. เลือกกล้าที่มีคุณภาพ

3.2. การวางแนวปลูกขวางความลาดชัน

3.2.1. การวางแนวให้ถูกต้อง

3.2.2. การกำหนดระยะห่างในแนวดิ่ง

3.3. การเตรียมดิน

3.3.1. ไถพรวนเพื่อย่อยดิน

3.3.2. ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยหมัก

3.4. การปลูกแนวรั้วหญ้าแฝก

3.4.1. กล้าในถุง ปลูกห่างกัน 10 ซ.ม.

3.4.2. กล้าเปลือยปลูกหลุมละ 2-3 หน่อห่างกัน 5 ซ.ม.

3.5. การเลือกช่วงเวลาปลูก

3.5.1. ปลูกต้นฤดูฝน ดินชุ่มชื้นติดต่อกัน 2สัปดาห์ขึ้นไป

3.5.2. พื้นที่ให้น้ำได้ ควรปลูกก่อนฤดูฝน

4. หญ้าแฝกคืออะไร

4.1. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้า

4.2. ระบบรากยาวเส้นโต แตกแขนงเป็นรากฝอยจำนวนมาก

4.3. ขึึ้นเป็นกอหนา ไม่แผ่ขยายรบกวนพืชอื่น

4.4. มีการแตกหน่อและใบอยู่เสมอ

4.5. ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ ได้ตลอดทั้งปี

4.6. ปรับตัวเข้ากับสภาพต่างๆ ได้ดี ทนต่อโรค

4.7. นำไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ง่าย

5. การดูแลรักษาหญ้าแฝก

5.1. การรดน้ำหลังปลูก ถ้าฝนไม่ตก รดน้ำอย่างน้อย 15วัน

5.2. ตัดแต่งใบทุก 3-4เดือน สูงจากพื้น40-50 ซ.ม.

5.3. การดูแลรักษา ให้น้ำ 15วันในช่วงฤดูแล้ง

5.4. การปลูกซ่อมแซมและการแยกหน่อแก่

5.5. โรคและแมลงศัตรูพืช

5.5.1. โรคใบไหม้,โรคปลายใบแห้ง

5.5.2. โรคใบขาว,โรคโคนเน่า

5.5.3. เพลี้ยแป้ง

6. การปลูกหญ้าแฝก

6.1. เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

6.1.1. พื้นที่ลาดชันปลูกเป็นแถวขวาง

6.1.2. พื้นที่แหล่งน้ำ

6.1.2.1. อ่างเก็บน้ำ

6.1.2.2. บ่อน้ำ,สระน้ำ

6.1.2.3. คลองส่งน้ำ

6.1.2.4. ร่องน้ำ

6.1.3. พื้นที่ไหล่ถนน

6.1.4. พื้นที่ร่องสวน

6.2. เพื่อรักษาความชื้น

6.2.1. ปลูกเป็นแถวระหว่างแถวพืช

6.2.2. ปลูกแบบครึ่งวงกลม

6.2.3. ปลูกแบบวงกลม

6.3. เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม

6.3.1. ปลูกเต็มพื้นที่

6.3.2. ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 50x50 ซ.ม

6.3.3. 2-3ปีตัดใบไถกลบราก