นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ by Mind Map: นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1. ลักษณะทางกายภาพของทะเล

1.1. การจำแนกชนิดของชายฝั่ง

1.2. การแบ่งเขตชายฝั่งกายภาพ

1.3. ลักษณะทางกายภาพของทะเล

1.4. เทคโนโลยีการสํารวจพื้นทะเล

2. ปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ

2.1. น้ำหนุน

2.2. ซึนามิ

2.3. storm surge

2.4. คลื่นพายุ

2.5. ปรากฏการเอล นีโญ่

3. การเตรียมตัวเพื่อท่องเที่ยวทางทะเล

3.1. ความหมายของแสงแดด

3.2. รังสี UV

3.3. รู้จักทะเลมากขึ้น

4. ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญต่อการท่องเที่ยว

4.1. ระบบนิเวศป่าชายเลน

4.2. ระบบนิเวศหาดหิน

4.3. ระบบนิเวศทางทะเล

5. การท่องเที่ยวทางทะเลและผลกระทบต่อระบบนิเวศ

5.1. เรื่องนี้พูดถึงการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

5.2. การท่องเที่ยวโดยสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ

5.3. การคุ้มครองทางทะเล และสัตว์ที่ควรอนุรักษ์

6. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

6.1. ความสำคัญของการท่องเที่ยว

6.2. สาเหตุที่ทำให้เราต้องท่องเที่ยว

6.3. ประเภทของนักท่องเที่ยว

6.4. คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักท่องเที่ยว

7. บทบาทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนชายฝั่ง

7.1. สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก

7.2. พูดถึงสังคมผู้สูงอายุ

7.3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

7.4. เป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

8. คุณสมบัติของน้ำทะเลที่นักท่องเที่ยวควรรู้

8.1. คุณสมบัติเคมีของน้ำทะเล

8.2. ส่วนประกอบของน้ำทะเล

8.3. ความเค็มของน้ำทะเล

8.4. การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร

8.5. ความดันของน้ำทะเล

8.6. น้ำขึ้นน้ำลง