Discrete Structures

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Discrete Structures by Mind Map: Discrete Structures

1. เริ่มต้นกับ PyCharm

1.1. ทฤษฎีจำนวน

1.1.1. การเขียนข้อความอธิบายในโปรแกรม

1.1.2. การแสดงผลออกทางหน้าจอ

1.1.3. การสร้างและกำหนดค่าตัวแปร

1.1.4. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

1.1.4.1. การบวก

1.1.4.2. การลบ

1.1.4.3. การคูณ

1.1.4.4. การหารทศนิยม

1.1.4.5. การหารเอาผลหารที่เป็นจำนวนเต็ม

1.1.4.6. การหารเอาเศษ

1.1.4.7. การหารลงตัว

1.1.4.8. การยกกำลัง

1.1.5. การแก้สมการเบื้องต้นโดยใช้ภาษา Python

1.2. ตรรกศาสตร์

1.2.1. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

1.2.1.1. เครื่องหมายน้อยกว่า

1.2.1.2. เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ

1.2.1.3. เครื่องหมายมากกว่า

1.2.1.4. เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

1.2.1.5. เครื่องหมายเท่ากับ

1.2.1.6. เครื่องหมายไม่เท่ากับ

1.2.1.7. in

1.2.2. ประพจน์

1.2.3. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์

1.2.3.1. นิเสธ

1.2.3.2. และ

1.2.3.3. หรือ

1.2.3.4. XOR

1.2.3.5. ถ้า...แล้ว

1.2.3.6. ก็ต่อเมื่อ

1.2.4. การสมมูล

1.3. เซต

1.3.1. ลิสต์

1.3.1.1. การสร้างลิสต์

1.3.1.2. การเลือกแสดงข้อมูลในลิสต์

1.3.2. For

1.3.3. Set

1.3.3.1. การสร้างเซต

1.3.3.2. ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Set ที่ภาษา Python เตรียมไว้ให้

1.3.4. การจัดย่อหน้า

1.3.5. การตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข

1.3.5.1. if

1.3.5.2. if...else

1.3.5.3. if...elif

1.3.5.4. การใช้ if...else ร่วมกับ and,or

1.4. ฟังก์ชั่น

1.4.1. การใส่ข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์

1.4.2. การเปลี่ยนชนิดข้อมูล

1.4.3. การสร้างฟังก์ชัน

1.4.3.1. การสร้างและการเรียนกใช้ฟังก์ชันแบบไม่มีค่าคืนกลับ

1.4.3.2. การสร้างและการเรียกใช้ฟังก์ชั่นแบบมีค่าคืนกลับ

1.4.3.3. ตัวอย่างการสร้างฟังกชัน ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

1.4.4. ตัวอย่างฟังก์ชันที่ Python เตรียมไว้ให้

1.4.4.1. การหาค่าสัมบูรณ์

1.4.4.2. จำนวนที่น้อยที่สุด

1.4.4.3. จำนวนที่มากที่สุด

1.4.4.4. กำหนดจำนวนตัวเลขทศนิยม

1.4.4.5. หาผลรวมทั้งหมดในชุดข้อมูล

1.4.4.6. range หรือช่วงของข้อมูลตัวเลข