Logical Thinking

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Logical Thinking by Mind Map: Logical Thinking

1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก

1.1. เครื่องมือและการก่อไฟ

1.2. เทคโนโลยีในยุคโบราณ

1.3. เทคโนโลยีอิยิปต์โบราณ

1.4. เทคโนโลยีจีนโบราณ

1.5. เทคโนโลยีกรีกโบราณ

1.6. เทคโนโลยีโรมัน

1.7. เทคโนโลยีในยุคกลางของยุโรป

1.8. เทคโนโลยีในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรป

1.9. เทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรก

1.10. เทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สอง

1.11. เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 20

2. ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

2.1. พื้นฐานของการคิดได้อย่างมีตรรกะ

2.1.1. ประพจน์

2.1.2. เครื่องหมาย ^ ( and )

2.1.3. เครื่องหมาย v ( or )

2.1.4. เครื่องหมาย → ( implies )

2.1.5. เครื่องหมาย ↔ (equivalence)

2.1.6. เครื่องหมาย ~ ( not )

2.2. เทคนิคสำหรับการคิดอย่างมีเหตุผลไว

2.2.1. 1. การเปิดกว้าง คือการยอมรับข้อมูลใหม่ ๆ เสมอ หรือจะต้องทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันโลกที่เป็นปัจจุบัน

2.2.2. 2. กล้าเปลี่ยนจุดยืน ก่อนที่จะเปลี่ยนจุดยืนได้ จะต้องมีการยอมรับเสียก่อน และเปลี่ยนแปลงความคิดของ ตนเองให้คล้อยตามกับข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้รับมา

2.2.3. 3. การหาเหตุผลและการให้เหตุผล จะน าไปสู่การสรุปข้อมูล โดยสรุปจากการวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

2.2.4. 4. มุมมอง จะต้องพิจารณาในทุก ๆ มุมมองของปัญหา ไม่ใช่เพียงแต่พิจารณาเฉพาะมุมมองของตนเท่านั้น

2.2.5. 5. การวางตัวเป็นกลาง ต้องระวังความคิดไม่ให้ถูกชักน าให้เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง

2.2.6. 6. การตั้งค าถาม ในบางปัญหาผู้แก้ปัญหาอาจจะไม่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของปัญหา ท าให้ผู้ แก้ปัญหาอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ หรืออาจจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ตรงตามความต้องการของปัญหา จึงควรที่ จะตั้งค าถามเพิ่มเติม หากผู้แก้ปัญหาไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ

2.3. ลำดับขั้นตอนของกระบวนการคิด

2.3.1. 1. การระบุปัญหาที่แท้จริง

2.3.2. 2. การระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง

2.3.3. 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

2.3.4. 4. การประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด

2.3.5. 5. การระบุแนวทางแก้ไข

2.3.6. 6. ตรวจสอบและประเมินผล

3. การวิเคราะห์ปัญหาและการแทนข้อมูล

3.1. การวิเคราะห์ปัญหา

3.1.1. ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจปัญหา

3.1.2. ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน

3.1.3. ขั้นตอนที่ 3 แก้ปัญหา

3.1.4. ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ

4. การสร้างแผนภาพความคิด

5. การเขียนผังงาน

6. ตัวแปรและการจัดการข้อมูล

7. เงื่อนไขตัดสินใจ

8. การท้าซ ้า

9. การแตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยและการสร้างล าดับขั้นตอนย่อย

10. การจ าลอง เหตุการณ์เพื่อแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์

11. ข้อจำกัดของการแก้ปัญหา ด้วยคอมพิวเตอร์

12. การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหา