เศรฐกิจพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เศรฐกิจพอเพียง by Mind Map: เศรฐกิจพอเพียง

1. ปัญหาสังคม

1.1. การค้าประเวณี

1.2. ปัญหาการทะเลาะห์วิวาทของวัยรุ่นและเยาวชน

1.3. การท้องก่อนวัย

1.4. ปัญหายาเสพติด

1.5. ปัญหาคนชราถูกทอดทิ้ง

1.6. ปัญหาอาชญากรรม

1.7. ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน

1.8. ปัญหาโรคจิต

1.9. ปัญหาคนพิการ

1.10. ฯลฯ

2. การบริหารจัดธุรกิจ แบบ เศรฐกิจพอเพียงและแบบ 3ห่วง 2เงื่อนไข

2.1. การจัดสันพื้นที่ใช้เพราะปลูกตามหลักเศรฐกิจพอเพียง อย่างมีหลัก 3ห่วง 2เงื่อนไข

2.2. การบริหารธุรกิจแบบใช้ หลักเศรฐกิจ พอเพียง และมีหลัก 3ห่วง 2เงื่อนไข

3. ความหมาย หลักการ แนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.1. ความแตกต่าง ระหว่าง เศรฐกิจ กับ เศรฐศาสตร์

3.2. การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล

4. ปัญหาทางเศรษฐกิจ

4.1. ปัญหาความยากจน

4.2. ปัญหาค่าครองชีพสูง

4.3. ปัญหาการอพยพของชาวชนบทสู่เมือง

4.4. ปัญหาความแห้งแล้ง

4.5. ปัญหาการว่างงาน

4.6. ปัญหาด้านพลังงาน

5. ปัญหาทางการเมือง

5.1. ปัญหาคอร์รัปชั่น

5.2. ปัญหาสงคราม

5.3. ปัญหากลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพล