ประวัติและพัฒนาการทันตแพทย์ในไทย และ องค์กรวิชาชีพ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติและพัฒนาการทันตแพทย์ในไทย และ องค์กรวิชาชีพ by Mind Map: ประวัติและพัฒนาการทันตแพทย์ในไทย และ องค์กรวิชาชีพ

1. ประวัติและพัฒนาการ

1.1. 1.ตำรายาโบราณเกี่ยวกับการรักษาฟัน

1.2. 2.จุดเริ่มต้นการปฏิบัติงานทันตกรรมแผนปัจจบัน *หารูปประกอบ

1.3. 3.การจัดตั้งโรงเรียนทันตแพทย์แห่งแรก *หารูปประกอบ

1.4. 4.การจัดตั้งกรมทันตแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข

1.5. 5.การจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งอื่นๆ **เพิ่มข้อมูลมหาวิทยาลัย เวสเทิร์น

1.6. 6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น **เพิ่มรูป

1.7. 7.สาขาเฉพาะทางของทันตแพทย์

1.8. 8.ทันตแพทย์ในประเทศไทย

1.8.1. 8.1 เขตสาธารณสุข 12เขต

1.8.2. 8.2 จำนวนทันตแพทย์

1.8.3. 8.3 สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร

2. องค์กรวิชาชีพ

2.1. องค์กรทันตแพทยสภา

2.1.1. ประวัติความเป็นมา

2.1.2. นโยบาย

2.1.3. ผลงาน จำนวนสมาชิก

2.1.4. กฏหมาย/ระเบียบ/พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม

2.2. ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2.2.1. ประวัติ

2.2.2. สถานภาพ

2.2.3. ชื่อและเครื่องหมายสมาคม

2.2.4. ที่ตั้งสมาคม

2.2.5. วัตถุประสงค์

2.2.6. ประเภทสมาชิก

2.2.7. คุณสมบัติและการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

2.2.8. สิทธิและหน้าที่สมาชิก

2.2.9. การขาดจากสมาชิกภาพ

2.2.10. การแก้ไขและตีความข้อบังคับ

2.2.11. การเลิกสมาคม

2.2.12. เบ็ดเตล็ด

2.3. ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย