เทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. ความหมายของเทคโนโลยี

1.1. เทคโนโลยีหมายถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสมบัติส่วนรวมของ ชาวโลกมีการเผยแพร่โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใดกล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ

2. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

2.1. เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันโดยจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัว ความรู้ไม่ใช่ในทางปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ วัดได้หรือจับต้องได้ วิทยาศาสตร์จะไม่มีคุณค่าถ้า ไม่มีเทคโนโลยีเชื่อมโยง และเทคโนโลยีที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานก็จะไม่สามารถนำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดได้   เทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งความรู้ ทักษะ วัสดุอุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาหรือ สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยอาศัยความรู้หลากหลายวิชา เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางศิลปะ ความรู้ทางมนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เรา โดยการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับศาสตร์ทุกสาขาเช่นกัน มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีจึงต้องมีความจำเป็นต้องให้ความสนใจใส่ใจ ทำความเข้าใจอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีให้ได้ และที่สำคัญที่สุดต้องสามารถเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และการดำรงชีวิตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขด้วย

3. เทคโนโลยีในอนาคต

3.1. ด้านดี มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกเพื่อเพิ่มการติดต่อสื่อสาร                                                                                                ด้านเสีย มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่แต่กับเครื่องมือสื่อสาร ไม่มีเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำให้มิตรภาพหายไป

4. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

4.1. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  หมายถึง การพัฒนาวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์นั้นอย่างต่อเนื่อง