T A S A R I M    S T Ü D Y O S U  I- d e n e m e l e r / 2016

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
T A S A R I M    S T Ü D Y O S U  I- d e n e m e l e r / 2016 by Mind Map: T A S A R I M    S T Ü D Y O S U  I- d e n e m e l e r / 2016

1. KONU I/ E S K İ Z L E R

1.1. KONU I - E S K İ Z L E R Tasarım Stüdyosu I dersinin ilk çalışmaları stüdyo eskizleridir. İlk alınan teknik resim ve perspektiv ve bu yıl alınacak olan dersleri desteklemesi, ölçek- oran - işlev ile mekanın, yine mekanın malzeme ve donatı elemanlarıyla kurduğu ilişkilerinin kavranması amaçlanır.

1.1.1. Kişisel Bakım Mekanı 30 Eylül 2016

1.1.1.1. Plan ve kesiti verilecek olan mekanın, gerekli işlevleri yerine getirecek işlevsellikte, iç mimari temel bileşenlerini kullanarak tasarımı.

1.1.2. Dinleme Mekanı 07 Ekim 2016

1.1.2.1. Plan ve kesiti verilecek olan mekanın, gerekli işlevleri yerine getirecek işlevsellikte, iç mimari temel bileşenlerini kullanarak tasarımı.

1.1.3. I. Komisyon Değerlendirme, 14 Ekim 2016

1.1.4. Besin Hazırlama Mekanı  21 Ekim 2016

1.1.4.1. Plan ve kesiti verilecek olan mekanın, gerekli işlevleri yerine getirecek işlevsellikte, iç mimari temel bileşenlerini kullanarak tasarımı.

1.1.5. Yaşam Mekanı 28 Ekim 2016

1.1.5.1. Plan ve kesiti verilecek olan mekanın, gerekli işlevleri yerine getirecek işlevsellikte, iç mimari temel bileşenlerini kullanarak tasarımı.

1.1.6. II. Komisyon Değerlendirme ve ARA SINAV (04 Kasım  2016)

1.1.6.1. Yapılmış olan son 2 eskiz çalışmasının komisyon tarafından değerlendirilmesi ve yapılan dört çalışmanın ortalamasının Ara Sınav Notu olarak Girilmesi

2. TASARIM STÜDYOSU I dersi öğrencilerin ilk defa stüdyo deneyimi ile karşılaşacakları derstir. Bu amaçla, bu derste tasarım sürecinin yöntemi ve içmimarlık kavramlarını deneme ve uygulama yolu ile algılamasını ve deneyimlemesi sağlanır. Çalışma konularında; işlev, strüktür ve biçimin tasarım içindeki yerinin keşfi öncelikli olmakla beraber süreç içinde; işlev- biçim, biçimin yüzeyleri, renk, malzeme, doku, ışık vb. gibi usurların tasarıma olan etkisi algılanır. Stüdyo sonunda ortaya çıkan tasarımı belirli bir sunum fikri çerçevesinde; çizim ve görseller oluşturulması amaçlanır. Öğrenci süreci özümsemesi ve kanıksaması için birçok deneme yapar. Yapılan çalışmalarla öğrencinin biçim darağacını genişletmesi beklenir. Öğrencinin ilk Stüdyo deneyimin sonucu virtiöz bir tasarımcı olması beklenmez, daha çok çalışma sürecini, içmimarlık kavramlarını, anlatım tekniklerini, işlev- strüktür ve biçim bağlamını algılaması aranır.

3. KONU II - Doktor Muayenehane

3.1. Tasarım, verilecek plan üzerinden mekan tüm yönleri ile analiz edilir ve mekanın içmimari sorunları irdelenir. Öğrenciye verilecek olan muayenehane, konusu ve türüne uygun güncel çözümler incelenir, konuya yeni yaklaşımlar katabilmek için sorgulanır. Bu bağlamda var olan örnek muayenehaneler incelenir; iyi ve kötü nitelikleri toplanır, işletme ve işlev şemaları oluşturulur. Mekan bağlamının işlev ile birlikteliği, biçim denemeleri 3 boyutlu görsel ve maket uygulamaları ile desteklenen çalışmaların yapılması beklenir. Karar verilen biçim veya biçimler maket üzerinde farklı doku ve malzemeleri ile etkisi keşfedilir. Daha sonra ise ışık ve aydınlatma ile biçim/ renk/ dokunun verdiği etki hisedilmeye çalışılır. Tüm çalışmalar işveren için nasıl bir sunum ile sunulması gerektiği denenerek uygun bir sunum hazırlanır.

3.2. Örnek olabilecek kaynaklar;

3.3. http://www.dezeen.com/interiors/health-interiors/

3.4. http://www.archdaily.com/search/projects/categories/clinic?ad_name=flyout&ad_medium=categories

3.5. ARA DEĞERLENDİRME I (18 Kasım 2016)

3.5.1. Mevcut mekanın analizi,

3.5.2. Gerekli mekanlar/ alanlar ve kaç metrekare/ metreküp alan veya hacime ihtiyacınız var

3.5.3. 3 Boyutlu şema olarak mekan/alan yerleşimi

3.5.4. Tasarım konunuzun kurgu senaryosu, işlev

3.5.5. Karar verilen çıkış noktası/ tasarım kararları/esin kaynağı

3.5.6. Kullanılması öngörülen malzeme, mobilya, renk ve aydınlatma elemanları.

3.5.7. Çalışma maketi

3.5.8. Kullanılacak çizim ve şemalar ölçekli değil ancak orantılı olmalıdır. 

3.5.9. Yeterli sayıda A1 boyutunda hazırlanacak pafta (lar), araştırma dosyası ve maket, Bulut (dropbox, box, googledrive, onedrive vs) üzerinden sayısal olarak ta teslim edililir.

3.6. ARA DEĞERLENDİRME II (16 Aralık 2016)

3.6.1. Üretilen tasarım kararlarının olgunlaştırılarak geliştirilmesi beklenmektedir. Mod Paftası ve Analitik Paftada alınan tasarım ana kararlarına uygun; projenin kurgusu, planlar, kesitler ve görünüşler, detaylar düzeyinde 1/50 ölçekten 1/20 ölçek düzeyine kadar hazırlanması, mekânsal açıdan tamamlanmış plan ve sistem detayı istenmektedir. Doğal ışıktaki durumu, malzeme, doku ve renk kararları gösterilmelidir

3.6.2. Ara Değerlendirmede İstenenler (SUNUM): 

3.6.3. Mod Paftası ve Analitik Pafta verileri tekrar ele alınır ve sunum bütünlüğü içinde yerleştirilir.

3.6.4. Mekanda bulunan alanların 3 boyutlu olarak yerleşimini gösteren şema,

3.6.5. 1/50 veya 1/20 Kesitler

3.6.6. Tasarım kararlarını ifade eden şema ve açıklamalar . Yerle ilgili veriler, konuyla ilgili olumlu/ olumsuz veriler, tasarım çıkış noktası,  3 boyutlu olarak işlev şeması, 3boyutlu olarak konstrüksiyon şeması

3.6.7. 1/50 veya 1/20 Kat Planı

3.6.8. En az 2 adet perspektiv

3.6.9. 1/50 Maket. Tüm teslimler Bulut (dropbox, box, googledrive, onedrive vs) üzerinden sayısal olarak ta teslim edililir.

3.7. YIL SONU SINAV TESLİMİ (13 Ocak 2017, Jüri 16 Ocak 2017) İstenenler

3.7.1. 1/20 Kat Planı

3.7.2. 1/20 Kesitler, en az 4 adet

3.7.3. 1/20 Tavan planı, elektrik ve havalandırma yerleşimini de içermeli

3.7.4. 1/2, 1/5, 1/10 Tasarımda kullanılan özgün detaylar, perspektiv içermeli. 

3.7.5. 1/50 bütün mekan veya 1/20 tasarımı anlatan, zemin- duvar ve tavandan geçen kesit maketi

3.7.6. En az 2 adet perspektiv

3.7.7. Tüm paftalar A1 boyutunda olacaktır, sunum serbesttir, siyah/ beyaz veya renkli yapılabilir.

3.7.8. 1 A4 sayfayı aşmayacak iç mekan açıklama raporu.

3.7.9. Projenin dijital kopyası dosyası bulut üzerinden [email protected] adresine teslimi (pdf, dwg, dxf, jpg, tiff v.b. formatlarda teslim edilmelidir.)

3.7.10. 20*20 cm fotoğraf kağıda, projeyi tanıtıcı, piktogram tarzı çıktı

3.7.11. İsteğe bağlı ilave teslimler

3.7.12. Not: Paftalar sunum ve teknik, pafta ve çizim diye ayrılmaz, her 2 boyutlu çizim tekniğe uygun ve ölçekli yapılır.

4. STÜDYO KURALLARI Dönem içinde yapılacak olan değerlendirme ve sınavlara katılım bir tür vize koşuludur. Aksi durumda Proje teslimi yapılsa bile bu durum dikkate alınır. Ara Sınav jürisine veya herhangi iki(2) sınava katılmayan öğrencinin çalışması Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir. Yıl Sonu Sınavı çalışmasını teslim etmeyen öğrenciler Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir ve Bütünleme sınavına giremezler. Asgari teslim ve içerik şartlarını sağlamayan projeler, dönem içi çalışmasının ortalaması 35 ve altı olan çalışmalar Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir. Derslere devam, konu devamlılığı ve iş yükünün hafiflemesi, süreci kaçırmamak için gereklidir! Bilgisayarla çalışmayı tercih eden öğrencilerimize, bilgisayar üzerinden tashih verilmeyecektir, muhakkak çıktı paftası alınacaktır! Ders sırasında cep telefonlarının sessiz konumda bulunmalı. Stüdyo içinde cep telefonu ile konuşulmamamlı. Stüdyoya yalnız tashih almak için değil, tashih sonrası çalışmaya da azami özen gösterilmesi gerekir. Ders araların dersin işleme durumuna göre 10- 15 dakikayı geçmemesi önemlidir! Çalışma ve değerlendirme içeriğinde sevhen unutulmuş ve belirsiz olan durumlar hakkında Tasarım Stüdyosu  öğretim elemanları gerekli kararları alır ve duyurur.