Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ             สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ

1.1. 1.เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ

1.2. 2.เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต

1.3. 3.เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต

2. เทคโนโลยีชีวภาพ คืออะไร

2.1. เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำสิ่งมีชีวิต และผลผลิตมาใช้ประโยชน์ ถ้ามองอย่างกว้างๆ บ้านเรามีเทคโนโลยีดังกล่าวมานานมากแล้ว ตั้งแต่ยังไม่ได้ติดต่อกับตะวันตกด้วยซ้ำ การทำน้ำปลา ซีอิ๊ว การหมักอาหาร หมักเหล้า ล้วนเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม เช่นเดียวกับ การปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ให้มีผลผลิตมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น การนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรค บำรุงสุขภาพ ก็จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีชีวภาพ เรามักหมายถึง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นรากฐาน ประกอบด้วยหลายสาขาวิชา ผสมผสานกันอยู่ ตั้งแต่ชีววิทยา เคมี ไปจนถึงวิศวกรรม อาจเรียกได้ว่า เป็นสหวิทยาการที่นำความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่เรื่องการขยายและปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไปแปรรูป เป็นอาหารหรือยา รวมถึงกระบวนการที่ใช้แปรรูปผลผลิตดังกล่าว ในระดับโรงงาน และกระบวนการที่ใช้สิ่งมีชีวิตเช่น จุลชีพในการบำบัดน้ำเสีย หรือ การนำของเสียไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปทำปุ๋ย เป็นต้น

3. เทคโนโลยีมี 4 ระดับได้แก่

3.1. 1. เทคโนโลยีระดับเบื้องต้น

3.2. 2. เทคโนโลยีระดับกลาง

3.3. 3. เทคโนโลยีระดับสูง

3.4. 4. เทคโนโลยีระดับสูงมาก

4. ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่การวิจัยวิทยาศาสตร์ไปจนถึง ขั้นตอนการทดลองนำไปใช้ในการผลิตจะมีระยะเวลาประมาณ 15 ปี เป็นอย่างน้อย จากนั้นจึงจะเริ่มนำเทคโนโลยีนี้เข้าตลาด เป็นระยะที่เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Sunrise Technology (พระอาทิตย์ขึ้น) และหลังจากผ่านระยะการขยายตัว อิ่มตัว และเทคโนโลยีดังกล่าวจะเริ่มเข้าสู่ระยะลดต่ำลง หรือเริ่มล้าสมัยที่เราเรียกว่า Sunset Technology (พระอาทิตย์ตกดิน) ซึ่งเรียกว่า วัฏจักรของเทคโนโลยี ได้แก่

4.1. 1. วิจัย (Research) 2. พัฒนา (Develope) 3. โครงการต้นแบบ (Pilot) 4. แนะนำเชิงพาณิชย์ (Intro) 5. ขยายวงการใช้เทคโนโลยี (Growth) 6. ระยะอิ่มตัว (Mature) 7. ระยะลดต่ำ (Decline)

5. สารสนเทศ

5.1. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิดจากวิทยุ โทรศัพท์มือถือ

6. ประโยชน์ของเทคโนโลยี

6.1. -ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แถมยังช่วยพัฒนาระบบอารายธรรมโดยทางอ้อมอีกด้วย เรื่องราวจากการเริ่มต้นเทคโนโลยี ยาวนานจนบัดนี้ทำให้มนุษย์เราแทบไม่สามารถแยกจากเทคโนโลยีไปได้แล้ว -ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น -ช่วยให้เราทันสมัย -ช่วยประหยัดเวลา -ช่วยในการทำงาน

7. โทษของเทคโนโลยี

7.1. เทคโนโลยีถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การทำงานต่างๆ และการติดต่อสื่อสารซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักใช้ก็จะมีโทษต่อมนุษย์เช่นกันเช่นมีผลทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอาจทำให้มนุษย์ขี้เกียจทำงานมากขึ้นเพราะอันเนื่องมาจากความสะดวก สบายรวดเร็วเกินไป

8. ความสำคัญของเทคโนโลยี

8.1. 1.เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 2.เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา 3.เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้าง นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีทำให้สังคมโลกที่เรียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มีการดำรงชีวิตที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่เข้ามาสู่ทุกประเทศอย่างรวดเร็ว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการผสมผสาน 4 ศาสตร์ เข้าด้วยกันได้แก่ อิเล็อทรอนิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (Electronics , Computer ,Telecomunication and Information หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ECTI ) ทำให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้พร้อมกัน สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา การลงทุนค้าขาย และธุรกรรมการเงินทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเทคโนโลยีกำลังทำโลกใบนี้ “เล็กลง” ทุกขณะ