Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผัก by Mind Map: ผัก

1. ตระกูลมะเขือ

1.1. พริก

1.2. พริกยักษ์

1.3. พริกหวาน

1.4. มะเขือ

1.5. มะเขือเทศ

1.6. มะแว้ง

2. ตระกูลแตง

2.1. แตงเทศ

2.2. ตระกูลแตง

2.3. แตงโม

2.4. ตำลึง

2.5. บวบเหลี่ยม

2.6. บวบหอม

2.7. ฟักทอง

2.8. มะระ

3. ตระกูลกะหล่ำ

3.1. กะหล่ำ

3.2. กะหล่ำดอก

3.3. กะหล่ำปลี

3.4. กวางตุ้ง

3.5. คะน้ำ

3.6. ผักกาดขาวปลี

3.7. ผักกากเขียวปลี

3.8. ผักกาดหัว

3.9. บล็อกโคลี่

4. ตระกูลอื่นๆ

4.1. ข้าวโพดหวาน

4.2. ขึ้นฉ่าย

4.3. เครื่องเทศ

4.4. ผักกาดหอม

4.5. ผักบุ้งจีนสนุนไพร

5. ตระกูลถั่ว

5.1. กระถิน

5.2. แค

5.3. ชะอม

5.4. ถั่วแขก

5.5. ถั่วฝักยาว

5.6. ถั่วลันเตา

5.7. มันแกว

5.8. โสน