การจำแนกประเภทของผัก

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

1.1. ราก

1.1.1. รากแก้ว

1.1.1.1. แครอท

1.1.1.2. เทอร์นิพ

1.1.1.3. ผักกาดหัว

1.1.2. รากแขนง

1.1.2.1. มันเทศ

1.2. ล าต้น

1.2.1. ลำต้นเหนือดิน

1.2.1.1. กะหล่ าปม

1.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

1.2.2. ลำต้นใต้ดิน

1.2.2.1. ขิง

1.2.2.2. ข่า

1.2.2.3. เผือก

1.2.2.4. มันฝรั่ง

1.2.2.5. มันมือเสือ

1.2.2.6. หน่อไม้

1.3. ใบ

1.3.1. ตระกูลหอม

1.3.1.1. กระเทียม

1.3.1.2. กระเทียมต้น

1.3.1.3. หอมแดง

1.3.1.4. หอมแบ่ง

1.3.1.5. หอมหัวใหญ่

1.3.2. กลุ่มใบกว้าง

1.3.2.1. กะหล่ าปล

1.3.2.2. คะน้า

1.3.2.3. ปวยเล้ง

1.3.2.4. ผักกาดขาวปล

1.3.2.5. ผักกาดหอม

1.4. ดอก

1.4.1. ตาดอกอ่อน

1.4.1.1. กะหล่ าดอก

1.4.1.2. บล็อกโคลี่

1.4.2. ดอกแก

1.4.2.1. แค

1.4.2.2. โสน

1.5. ผล

1.5.1. ผลอ่อน

1.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

1.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

1.5.1.3. แตงกวา

1.5.1.4. ถั่วฝักยาว

1.5.1.5. ถั่วลันเตา

1.5.1.6. บวบ เหลี่ยม

1.5.1.7. มะเขือ

1.5.1.8. มะระ

1.5.2. ผลแก่

1.5.2.1. ตระกูลแตง

1.5.2.1.1. แตงเทศ

1.5.2.1.2. แตงโม

1.5.2.1.3. ฟักทอง

1.5.2.2. ตระกูลมะเขือ

1.5.2.2.1. พริก

1.5.2.2.2. มะเขือเทศ

2. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร

2.1. ตระกูลกะหล่ า

2.1.1. กะหล่ าดาว

2.1.2. กะหล่ าดอก

2.1.3. กะหล่ าปล

2.1.4. กวางตุ้ง

2.1.5. คะน้า

2.1.6. ผักกาดขาว

2.1.7. ปล

2.1.8. ผักกาดเขียวปลี

2.1.9. ผักกาดหัว

2.1.10. บล็อกโคล

2.2. ตระกูลแตง

2.2.1. แตงกวา

2.2.2. แตงเทศ

2.2.3. แตงโม

2.2.4. ต าลึง

2.2.5. บวบเหลี่ยม

2.2.6. บวบหอม

2.2.7. น้ าเต้า

2.2.8. ฟักทอง

2.2.9. มะระ

2.3. ตระกูลถั่ว

2.3.1. กระถิน

2.3.2. แค

2.3.3. ชะอม

2.3.4. ถั่วแขก

2.3.5. ถั่วฝักยาว

2.3.6. ถั่วลันเตา

2.3.7. มันแกว

2.3.8. โสน

2.4. ตระกูลมะเขือ

2.4.1. พริก

2.4.2. พริกยักษ์

2.4.3. พริกหวาน

2.4.4. มะเขือ

2.4.5. มะเขือเทศ

2.4.6. มะแว้ง

2.5. ตระกูลอื่นๆ

2.5.1. ข้าวโพดหวาน

2.5.2. ขึ้นฉ่าย

2.5.3. เครื่องเทศ

2.5.4. ผักกาดหอม

2.5.5. ผักชี

2.5.6. ผักบุ้งจีน

2.5.7. สมุนไพร

3. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูหนาว

3.1.1. กระหล่ าดอก

3.1.2. กะหล่ าปล

3.1.3. กระเทียม

3.1.4. แครอท

3.1.5. บล็อกโคล

3.1.6. ผักกาดเขียวปล

3.1.7. ผักกาดหัว

3.1.8. ผักกาดหอม

3.1.9. มันฝรั่ง

3.1.10. หอมหัวใหญ่

3.2. ฤดูร้อน

3.2.1. กระเจี๊ยบ

3.2.2. ข้าวโพดหวาน

3.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.2.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

3.2.5. ผักตระกูลถั่ว

3.3. ฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตง

3.3.2. ผักตระกูลมะเขือ