การจำแนกผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกผัก by Mind Map: การจำแนกผัก

1. การจำแนกผักตามลักษณะตามพฤกษาสาสตร์

1.1. ตระกูลกระหลำ่

1.1.1. กะหลำ่ดาว

1.1.2. กระหล่ำดอก

1.1.3. กะหล่ำปลี

1.1.4. กวางตุ้ง

1.1.5. คะน้า

1.1.6. ผักกาดขาว

1.1.7. ผักกาดเขียวปลี

1.1.8. ผักกาดหัว

1.1.9. บล็คกโคลี่

1.2. ตระกูลแตง

1.2.1. แตงกวา

1.2.2. แตงเทศ

1.2.3. แตงโม

1.2.4. ตำลึง

1.2.5. บวบเหลี่ยม

1.2.6. บวบหอม

1.2.7. นำ้เต้า

1.2.8. ฟักทอง

1.2.9. มะระ

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน

1.3.2. แค

1.3.3. ชะอม

1.3.4. ถั่วแขก

1.3.5. ถั่วฝักยาว

1.3.6. ถั่วลันเตา

1.3.7. มันเเกว

1.3.8. โสน

1.4. ตระกูลมะเขือ

1.4.1. พริก

1.4.2. พริกยักษื

1.4.3. พริกหวาน

1.4.4. มะเขือ

1.4.5. มะเขือเทศ

1.4.6. มะแว้ง

1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.5.3. เครื่องเทศ

1.5.4. ผักกาดหอม

1.5.5. ผักชี

1.5.6. ผักบุ้งจีน

1.5.7. สมุนไพร

2. จำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. เทอร์นิพ

2.1.1.3. ผักกาดหัว

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนื่อดิน

2.2.1.1. กระหลำ่ปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.2.2.3. เผือก

2.2.2.4. มันฝรั่ง

2.2.2.5. มันมือเสือ

2.2.2.6. หน่อไม้

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. หอมแดง

2.3.1.3. หอมแบ่ง

2.3.1.4. หอมหัวใหญ่

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. กะหล่ำปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.3.2.3. ปวยเล้ง

2.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.3.2.5. ผักกาดหอมดอก

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน

2.4.1.1. กะหล่ำดอก

2.4.1.2. บล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกแก

2.4.2.1. โสน

2.4.2.2. ดอกแค

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.5.1.3. แตงกวา

2.5.1.4. ถั่วฝักยาว

2.5.1.5. ถั่วลันเตา

2.5.1.6. บวบ

2.5.1.7. มะเขือ

2.5.1.8. มะระ

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. ตระกูลแตง

2.5.2.2. แตงเทศ

2.5.2.3. แตงโม

3. จ าแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูฝน เดือน มิถุนายน-กันยายน

3.1.1. ผักฤดูฝน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศา เซลเซียส และทนฝน ได้แก่ ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ ผักตระกูลมะเขือ และถั่วฝักยาว ผักกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ผลดีในทุกฤด

3.2. ฤดูหนาว เดือน ตุลาคม-มกราคม

3.2.1. ผักฤดูหนาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 18-28 องศาเซลเซียส ผัก กลุ่มนี้สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงในฤดูหนาว หากต้องการปลูกในฤดูร้อนและฝน ควรเลือกปลูกพันธุ์ที่ทนร้อนและฝนหรือพันธุ์เบาสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงเช่นกัน หากเลือกใช้พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้ผลผลิตต่ าหรือเสียหาย ได้แก่ กระหล่ าดอก กะหล่ าปลี กระเทียม แครอท บล็อกโคลี่ ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว ผักกาดหอม มันฝรั่ง และหอมหัวใหญ

3.3. ฤดูร้อน เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

3.3.1. - ผักฤดูร้อน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศา เซลเซียส การปลูกในประเทศไทยสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตสูงตลอดปี ได้แก่ กระเจี๊ยบ เขียว ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลแตงทุกชนิด ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พริกหวาน ส าหรับผักตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา