งานราชการ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานราชการ by Mind Map: งานราชการ

1. กรมโรงงาน

1.1. กากตะกอน

1.1.1. สก.1

1.1.1.1. แบบแจ้งขอขยายฯ

1.1.1.2. ยื่นเรื่อง

1.1.1.2.1. ศูนย์สารพันทันใจ กรอ.

1.1.1.2.2. คีย์ WWW.

1.1.1.3. รับหนังสือพิจารณา

1.1.2. สก.2

1.1.2.1. แบบคำขอ

1.1.2.2. ยื่นเรื่อง

1.1.2.2.1. ศูนย์สารพันทันใจ กรอ.

1.1.2.2.2. คีย์ WWW.

1.1.2.3. แจ้งผู้บำบัดกดรับ

1.1.2.4. รับหนังสือพิจารณา

1.1.2.5. ทำ กอ.1

1.1.3. สก.3

1.1.3.1. ใบแจ้ง สก.3

1.1.3.2. ยื่นเรื่อง

1.1.3.2.1. ศูนย์สารพันทันใจ กรอ.

1.1.3.2.2. คีย์ WWW.

1.1.3.3. ได้เลขที่รับเรื่อง

1.2. รง.4

1.2.1. รายปี

1.2.1.1. ใบอนุญาตฉบับจริง

1.2.1.2. ค่าธรรมเนียม 10,500

1.2.1.3. ยื่นศูนย์สารพันทันใจ กรอ.

1.2.2. ราย 5 ปี

1.2.2.1. ใบคำขอ รง.3/1

1.2.2.2. บัญชีเครื่องจักร

1.2.2.3. ค่าธรรมเนียม 35,000

1.2.2.4. ใบอนุญาตฉบับจริง

1.2.2.5. ยื่นศูนย์สารพันทันใจ

2. อื่นๆ

2.1. ใบอนุญาตขนส่งส่วนบุคคล

2.1.1. ใบอนุญาตฉบับจริง

2.1.2. ค่าธรรมเนียม 500

2.1.3. ใบคำขอ / พ.ร.บ. / เล่มจดทะเบียน

2.1.4. ราย 5 ปี

2.1.5. ยื่นขนส่งพระโขนง

2.2. สมาชิก AEO

2.2.1. ใบเตือน

2.2.1.1. ไปรษณีย์

2.2.1.2. ฝ่ยขนส่งฯ

2.2.2. ค่าธรรมเนียม 5,000

2.2.3. โอนเงิน

2.2.4. รับหนังสือรับรอง

2.3. สมาชิก GS1

2.3.1. ใบเตือน

2.3.2. สอบถาม

2.3.2.1. บันทึก

2.3.2.2. Email

2.3.3. ค่าธรรมเนียม 12,000

2.3.4. รับหนังสือรับรอง

3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3.1. ประจำเดือน

3.1.1. นบ.11

3.1.2. Email

3.1.3. STAT

3.2. ราย 3 เดือน

3.2.1. ใบแจ้งหนี้

3.2.2. ใบเบิก

3.2.3. จ่าย ธ.กรุงไทย

3.2.4. STAT

3.3. ใบอนุญาต

3.3.1. ใบคำขอ

3.3.2. ค่าธรรมเนียม 510

3.3.2.1. ค่ายื่นเรื่อง 10

3.3.2.2. ค่ารับใบอนุญาต 500

3.3.3. ใบอนุญาตตัวจริง

4. สนง.เขตบางนา

4.1. ราย 2 เดือน

4.1.1. ค่าขยะ

4.1.2. ใบเบิก 4,000

4.1.3. นัดมารับ

4.2. ก.พ.

4.2.1. ขัดล้างโลหะ

4.2.1.1. ค่าธรรมเนียม 4,180

4.2.1.2. ใบคำขอ

4.2.1.3. ใบอนุญาตตัวจริง

4.2.2. จำหน่ายอาหาร

4.2.2.1. ค่าธรรมเนียม 3,000

4.2.2.2. ใบคำขอ

4.2.2.3. ใบอนุญาตตัวจริง

4.3. ต.ค.

4.3.1. ชุบโลหะ

4.3.1.1. ค่าธรรมเนียม 2,000

4.3.1.2. ใบคำขอ

4.3.1.3. ใบอนุญาตตัวจริง

4.3.2. หล่อโลหะ

4.3.2.1. ค่าธรรมเนียม 5,040

4.3.2.2. ใบคำขอ

4.3.2.3. ใบอนุญาตตัวจริง

4.3.3. ทำโลหะเป็นของใช้

4.3.3.1. ค่าธรรมเนียม 8,300

4.3.3.2. ใบคำขอ

4.3.3.3. ใบอนุญาตตัวจริง