Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. by Mind Map: Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

1. Пасив

1.1. Власний капітал — це власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками або залишені ними (засновниками) на підприємстві з уже оподаткованого прибутку.

1.2. Забезпечення наступних витрат і платежів — можна розглядати як один із інструментів прихованого самофінансування. За своїми характеристиками забезпечення можна трактувати як позичковий капітал підприємства з невизначеними строками та сумами погашення.

1.3. Довгострокові зобов'язання — зобов’язання, які повинні бути погашені протягом більше як 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як 12 місяців.

1.4. Поточні зобов'язання —  зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

1.5. Доходи майбутніх періодів — це надходження грошових коштів та інших активів, що одержані в звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів (орендна плата, комунальні послуги та ін.)

2. Актив

2.1. Необоротні активи

2.1.1. Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

2.1.2. Знос — знецінення довгострокових матеріальних виробничих активів (основних засобів), таких як будівлі, обладнання, транспорт , що спричиняється втратою їх техніко-економічних характеристик.

2.1.3. Залишкова вартість — цe різниця мiж первісною (переоціненою) вартістю необоротного aктиву тa сумою йогo накопиченої амортизації (зносу).

2.2. Оборотні активи

2.2.1. Виробничі запаси — це товарно-матеріальні цінності, які вносять до інвентаризаційного опису за кожним окремим найменуванням.

2.2.2. Грошові кошти — поняття бухгалтерського обліку, яке відображає найліквідніші активи підприємства.

2.2.3. Дебіторська заборгованість — суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит.

2.3. Витрати майбутніх періодів