Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tasarım Stüdyosu V- Yeniden İşlevlendirme 2016 by Mind Map: Tasarım Stüdyosu V- Yeniden İşlevlendirme 2016
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Tasarım Stüdyosu V- Yeniden İşlevlendirme 2016

Genel Açıklamalar

Yapılış amacına yönelik günümüzde hizmet veremeyen birçok bina yeniden kullanıma adaptasyon için değerlendirilmesi gereken bir potansiyele sahiptir. Her yeni binanın, yapım sürecinde doğal çevreye zarar veren bir tutum sergilediği düşünülürse, binayı yıkıp yeniden yapmak yerine, mevcut yapı stokunu kullanmanın genel anlamda çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yarar sağladığından söz edilebilmektedir. Kıt kaynakların optimum kullanımının sağlanması ve ekonomik kazanç elde edilmesi kapsamında, eski binaların yeniden değerlendirilerek kullanıma sunulması, sürdürülebilir bir yaklaşımı da benimsemek adına önemli olmaktadır. Bu yaklaşımla yapı sektörünün doğal çevreye ağırlıklı olarak zarar veren etkisi, mevcut yapı stokunun değerlendirilmesiyle azalmakta, eski binaların ve yaşam çevrelerinin kalitesinin arttırılması yönünde yarar sağlanmış olmaktadır. Yeniden kullanıma adaptasyon için doğru işlevin seçimi bir dizi araştırmanın sonucunda karar verilmesi gereken bir süreçtir. Yeni işlevin gereksinimleri ile mevcut binanın adaptasyonu başarılı olduğunda yeni kullanıcıların yaşanılabilirlik düzeyi değeri de iyi olacak, işlevin sürekliliğinin sağlanması da bu kapsamda başarılmış olacaktır.

Binaların sürdürülebilir ve yaşanılabilir kılınması adına yeniden işlevlendirilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak; çalışma kapsamında, eskiden işhanı olarak kullanılan, günümüzde ise zemin katlarda yer alan dükkanların faal olarak kullanılan Tankerler İşhanı binası ele alınmıştır. Yeni işleve adaptasyon ile kültürel ve sosyal sürdürülebilirliği oluşturan bileşenleri belirlemek ve yapı stoğu anlamında analiz etmek ve yeni bir bina programı ortaya koymak çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Önerilen hizmeti yerini getirebilen, yeni önerilerde içeren işlevselbir mekan organizasyonu tartışılmalıdır. Uygun malzeme ve donatı ile oluşturulmuş, detayları çözülmüş yenilikler içeren iç mekanlar araştırılmalıdır. Tasarımın bir parçası olarak ele alınmış grafiksel anlatım tekniğini sunumda yer almalıdır.

Kaynaklar

Yapı ve Konularla ilgili açıklamalar

Haşim İşcan Mahallesi Koruma İmar planına bakılmalı ve parselin bulunduğu adanın gelecek için plan kararları dikkate alınmalı.

Mevcut çevre verileri; trafik yönü, ulaşım araçları, ticari ve sosyal yapı vs. mevcut hali alınmalı, bunun için tespit araştırması yapılmalı.

Yapının strüktür yapısı korunmalı

Konstrüksiyon değişiklikleri ile ilgili kararlar süreç içerisinde açıklanacaktır.

Konular için sağlam bir işlev kurgusu (senaryo) olmalı, Nasıl bir.........? sorusuna cevap vermelidir.

ARA DEĞERLENDİRME I (07 Ekim 2016)

İhtiyaç programı, 3 boyutlu olarak şema (diagram) İhtiyaç programının 3 Boyutlu şema olarak mekan/alana yerleşimi Karar verilen çıkış noktası/ tasarım kararları/esin kaynağı / Bağlam

Mevcut mekanın analizi, Var olan mekanlar/ alanlar kaç metrekare/ metreküp, Mimari elemanlar, ışık, strüktür, konstrüksiyon vs. Tasarım konunuzun kurgu/ senaryosu

Kullanılması öngörülen malzeme, mobilya, renk ve aydınlatma elemanları. Çalışma maketi Kullanılacak çizim ve şemalar ölçekli değil ancak orantılı olmalıdır.   Yeterli sayıda A1 boyutunda hazırlanacak pafta (lar) ve maket, PDF biçiminde sayısal olarak ta teslim edililir.

ESKİZ SINAVI 11 Aralık 2016, III. ARA DEĞERLENDİRME  23 Aralık 2016 Mod Paftası ve Analitik Paftada alınan tasarım ana kararlarına uygun; projenin kurgusu, planlar, kesitler ve görünüşler, detayların daha net ifade edilmesi, özgün detayların geliştirilmesi ve sunulması, doğal ışık, aydınlatma kullanımı, malzeme, doku ve renk kararların açıkca gösterilmesini içerir.

Mod Paftası ve Analitik Pafta verileri tekrar ele alınır ve sunum bütünlüğü içinde yerleştirilir.

Mekanda bulunan alanların 3 boyutlu olarak yerleşimini gösteren şema,

Kütle ve/veya mekanın biçim ve konstrüksiyon bağlantısını gösteren 3 boyutlu şema,

1/100 Konum Planı

1/100 Zemin Kat ve bahçe planı

1/50 Kat Planları 

1/50 Kat planlarının Kesiti 2 adet

1/20 Salonun planı, 2 adet Kesit ve Tavan Planı

En az 2 adet perspektiv, 

Özgün detay veya mobilya çalışması

1/50 Genel Kesit Maket veya 1/20 belirlenen bir mekanın  Maketi

ESKİZ SINAVI 04 KASIM 2016, II. ARA DEĞERLENDİRME  11 Kasım 2016 Önceki ara değerlendirmede sunulan, üretilen tasarım kararlarının olgunlaştırılarak geliştirilmesi beklenmektedir. Mod Paftası ve Analitik Paftada alınan tasarım ana kararlarına uygun; projenin kurgusu, planlar, kesitler ve görünüşler, detaylar düzeyinde 1/50 ölçekten 1/20 ölçek düzeyine kadar hazırlanması, mekânsal açıdan tamamlanmış plan ve sistem detayı istenmektedir. İç mekanla ilgili kararların verilmiş olması, iç mimsri elemanlarının; doğal ışıktaki durumu, malzeme, doku ve renk kararları gösterilmelidir

Ara Değerlendirmede İstenenler (SUNUM): Mod Paftası ve Analitik Pafta verileri tekrar ele alınır ve sunum bütünlüğü içinde yerleştirilir.

Mekanda bulunan alanların 3 boyutlu olarak yerleşimini gösteren şema,

1/100 Konum Planı ve çevre kararları

1/50 Kat Planları

1/50 Kesitler

En az 2 adet perspektiv

1/100 bir kat veya 1/50 Maket (Tasarımın temel ilkelerini en iyi analatan kısmi kat veya kesit vs.) Tüm teslimler Bulut (dropbox, box, googledrive, onedrive vs) üzerinden sayısal olarak ta teslim edililir.

YIL SONU SINAV TESLİMİ 13 Ocak 2017, JÜRİ 17 Ocak 2017 İstenenler

Tasarım kararlarını ifade eden şema ve açıklamalar. Yerle ilgili veriler, konuyla ilgili olumlu/ olumsuz veriler, tasarım çıkış noktası, 3 boyutlu olarak işlev şeması, 3boyutlu olarak konstrüksiyon şeması

1/100 Konum Planı

1/100 Zemin Kat Planı, bahçe ile beraber

1/50 Kat Planları

1/50 Kesitler, 2 adet

1/50 Tavan planı, elektrik ve havalandırma yerleşimini de içermeli

1/20 Salon, Mutfak, Ebeveyn Yatak odası, Banyo ve 1 adet kendi belirleyeceğiniz mekan; plan-kesit- görünüş, perspektiv olarak

1/10 Seçilen mekandan sizin tasarladığınız özgün detay, plan-kesit- görünüş, perspektiv olarak

1/2, 1/5, 1/10 Tasarımda kullanılan özgün en az 1 mobilya ve 1 iç duvar detayı içermeli, perspektiv anlatımlarıda yer almalıdır.

1/50 veya 1/20 tasarımı anlatan, zemin- duvar ve tavanı tanımlı Maket

En az 4 adet perspektiv

Tüm paftalar A1 boyutunda olacaktır, sunum serbesttir, siyah/ beyaz veya renkli yapılabilir.

1 A4 sayfayı aşmayacak iç mekan açıklama raporu.

Projenin dijital kopyası veri transferi veya bulut üzerinden aucar@akdeniz.edu.tr eposta adresine teslim edilir.

20*20 cm fotoğraf kağıda, projeyi tanıtıcı, piktogram tarzı çıktı

İsteğe bağlı ilave teslimler

Not: Paftalar; sunum ve teknik, pafta ve çizim diye ayrılmaz, her 2 boyutlu çizim tekniğe uygun ve ölçekli yapılır. Teknik çizim siyah-beyaz veya sunum çizim renkli ve ölçeksiz anlamında değildir.

STÜDYO KURALLARI Dönem içinde yapılacak olan değerlendirme ve sınavlara katılım bir tür vize koşuludur. Aksi durumda Proje teslimi yapılsa bile bu durum dikkate alınır. Ara Sınav jürisine veya herhangi iki(2) sınava katılmayan öğrencinin çalışması Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir. Yıl Sonu Sınavı çalışmasını teslim etmeyen öğrenciler Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir ve Bütünleme sınavına giremezler. Asgari teslim ve içerik şartlarını sağlamayan projeler, dönem içi çalışmasının ortalaması 35 ve altı olan çalışmalar Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir. Derslere devam, konu devamlılığı ve iş yükünün hafiflemesi, süreci kaçırmamak için gereklidir! Bilgisayarla çalışmayı tercih eden öğrencilerimize, bilgisayar üzerinden tashih verilmeyecektir, muhakkak çıktı paftası alınacaktır! Ders sırasında cep telefonlarının sessiz konumda bulunmalı. Stüdyo içinde cep telefonu ile konuşulmamamlı. Stüdyoya yalnız tashih almak için değil, tashih sonrası çalışmaya da azami özen gösterilmesi gerekir. Ders araların dersin işleme durumuna göre 10- 15 dakikayı geçmemesi önemlidir! Çalışma ve değerlendirme içeriğinde sevhen unutulmuş ve belirsiz olan durumlar hakkında Tasarım Stüdyosu öğretim elemanları gerekli kararları alır ve duyurur.