Tasarım Stüdyosu V- Yeniden İşlevlendirme 2016

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tasarım Stüdyosu V- Yeniden İşlevlendirme 2016 by Mind Map: Tasarım Stüdyosu V- Yeniden İşlevlendirme 2016

1. Genel Açıklamalar

1.1. Yapılış amacına yönelik günümüzde hizmet veremeyen birçok bina yeniden kullanıma adaptasyon için değerlendirilmesi gereken bir potansiyele sahiptir. Her yeni binanın, yapım sürecinde doğal çevreye zarar veren bir tutum sergilediği düşünülürse, binayı yıkıp yeniden yapmak yerine, mevcut yapı stokunu kullanmanın genel anlamda çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yarar sağladığından söz edilebilmektedir. Kıt kaynakların optimum kullanımının sağlanması ve ekonomik kazanç elde edilmesi kapsamında, eski binaların yeniden değerlendirilerek kullanıma sunulması, sürdürülebilir bir yaklaşımı da benimsemek adına önemli olmaktadır. Bu yaklaşımla yapı sektörünün doğal çevreye ağırlıklı olarak zarar veren etkisi, mevcut yapı stokunun değerlendirilmesiyle azalmakta, eski binaların ve yaşam çevrelerinin kalitesinin arttırılması yönünde yarar sağlanmış olmaktadır. Yeniden kullanıma adaptasyon için doğru işlevin seçimi bir dizi araştırmanın sonucunda karar verilmesi gereken bir süreçtir. Yeni işlevin gereksinimleri ile mevcut binanın adaptasyonu başarılı olduğunda yeni kullanıcıların yaşanılabilirlik düzeyi değeri de iyi olacak, işlevin sürekliliğinin sağlanması da bu kapsamda başarılmış olacaktır.

1.2. Binaların sürdürülebilir ve yaşanılabilir kılınması adına yeniden işlevlendirilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak; çalışma kapsamında, eskiden işhanı olarak kullanılan, günümüzde ise zemin katlarda yer alan dükkanların faal olarak kullanılan Tankerler İşhanı binası ele alınmıştır. Yeni işleve adaptasyon ile kültürel ve sosyal sürdürülebilirliği oluşturan bileşenleri belirlemek ve yapı stoğu anlamında analiz etmek ve yeni bir bina programı ortaya koymak çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

1.3. Önerilen hizmeti yerini getirebilen, yeni önerilerde içeren işlevselbir mekan organizasyonu tartışılmalıdır. Uygun malzeme ve donatı ile oluşturulmuş, detayları çözülmüş yenilikler içeren iç mekanlar araştırılmalıdır. Tasarımın bir parçası olarak ele alınmış grafiksel anlatım tekniğini sunumda yer almalıdır.

1.4. Kaynaklar

1.4.1. [1] Preiser, W.F.E., Schramm, U., (2005), “A Conceptual Framework for Building Performance Evaluation”, Assessing Building Performance, Editorler: Wolfgang F.E. Preiser, Jacqueline C. Vischer, Elseiver, 15-26 [2] Preiser, W.F.E., (2001), “The Evolution of Post Occupancy Evaluation: Toward Building Performance and Universal Design Evaluation”, Learning from Our Buildings a State of the Practice Summary of Post Occupancy Evaluation, Federal Facilities Counsil Technical Report No. 145, Nationaş Academy Press, Washington, D.C., 9-22 [3] Stas, N., (2007), “The Economics of Adaptive Reuse of Old Buildings A Financial Feasibility Study & Analysis”, University of Waterloo, Master in Arts in Planning, Waterloo, Ontario, Canada. [4] Özdemir, İ.M., Kars, F.B.; Şahin, Ş., (2005) “İşlevsel ve Fiziksel Eskimeye Alternatif Bir Tasarım: KTÜ Hangar Binasının Kafeteryaya Dönüşmesi”, Tasarım, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul, Sayı:153, 100-103. [5] Rypkema, D., (1994), “The Economics of Rehabilitation: A Community Leader Guide”, National Trust for Historic Preservation.

1.4.2. [6] Selçuk, M., (2006), “Binaların Yeniden İşlevlendirilmesinde Mekansal Kurgunun Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Konya. [7] Anonim, (2004), “Adaptive Reuse, Preserving Our Past, Building Our Future”, Australian Government, Department of Environment and Heritage, Printed by Prion, Australia. [8] Langston, C.; Shen, L.Y., (2007), “Application of the Adaptive Reuse Potential Model in Hong Kong: A Case Study of Luı Seng Chun”, International Journal of Strategic Property Management, 11, 193-207 [9] Tönük, S., (2001), “Bina Tasarımında Ekoloji”, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. [10] Langston C., Wong, F.K.W., Huı, E.C.M. and Shen, L.Y., (2007) “Strategic Assessment of Building Adaptive Reuse Opportunities in Hong Kong”, Building and Environment doi:10.1016/j.buildenv . 2007.10.017

1.4.3. [11] Kuban, D., (2000), “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu”, Kuram ve Uygulama, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. [12] Tapan, M., (2007), “Soru ve Cevaplarla Koruma”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, İstanbul. [13] Madran, E., Özgönül, N., (2005) “Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması”, Mimarlar Odası, Ankara. [14] Gültekin, A.B., (2007), “Sürdürülebilir Mimari Tasarım İlkeleri Kapsamında Çözüm Önerileri”, 19. Uluslar Arası Yapı-Yaşam Kongresi, 22-24 Mart 2007, Mimarlığın Geleceği, Gelecek İçin Mimarlık, 409-419 [15] Bullen, P. A., (2007), “Adaptive Reuse and Sustainability of Commercial Buildings”, Facilities, Vol. 25 No. 1/2, 2007, 20–31. www.emeraldinsight.com/0263–2772.htm

1.4.4. [16] Pearce, A.R., DuBose, J.R., Vanegas, J. A. (2004), "Rehabilitation as a strategy to increase the sustainability of the built environment", available at:http://maven.gtri.gatech.edu/sfi/resources/pdf. [17] Arabacıoğlu, F, P., Aydemir, I., (2007), “Tarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme Kavramı”, Megaron, YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 204–212 [18] Kincaid, D. (2002), “Adapting Buildings for Changing Uses Guidelines for Change of Use Refurbishment”, Taylor&Francis Group, London. [19] Büyükdigan, I., (2003), “A Critical Look at the New Functions of Ottoman Baths” Building and Environment 38, 617 – 633 [20] Yüksel, İ., (2005), “Afyonkarahisar’da Canlanan Tarih”, T.C. Afyonkarahisar Valiliği Yayın No:23, Ankara 2005

2. Yapı ve Konularla ilgili açıklamalar

2.1. Haşim İşcan Mahallesi Koruma İmar planına bakılmalı ve parselin bulunduğu adanın gelecek için plan kararları dikkate alınmalı.

2.2. Mevcut çevre verileri; trafik yönü, ulaşım araçları, ticari ve sosyal yapı vs. mevcut hali alınmalı, bunun için tespit araştırması yapılmalı.

2.3. Yapının strüktür yapısı korunmalı

2.4. Konstrüksiyon değişiklikleri ile ilgili kararlar süreç içerisinde açıklanacaktır.

2.5. Konular için sağlam bir işlev kurgusu (senaryo) olmalı, Nasıl bir.........? sorusuna cevap vermelidir.

3. ARA DEĞERLENDİRME I (07 Ekim 2016)

3.1. İhtiyaç programı, 3 boyutlu olarak şema (diagram) İhtiyaç programının 3 Boyutlu şema olarak mekan/alana yerleşimi Karar verilen çıkış noktası/ tasarım kararları/esin kaynağı / Bağlam

3.2. Mevcut mekanın analizi, Var olan mekanlar/ alanlar kaç metrekare/ metreküp, Mimari elemanlar, ışık, strüktür, konstrüksiyon vs. Tasarım konunuzun kurgu/ senaryosu

3.3. Kullanılması öngörülen malzeme, mobilya, renk ve aydınlatma elemanları. Çalışma maketi Kullanılacak çizim ve şemalar ölçekli değil ancak orantılı olmalıdır.   Yeterli sayıda A1 boyutunda hazırlanacak pafta (lar) ve maket, PDF biçiminde sayısal olarak ta teslim edililir.

4. ESKİZ SINAVI 11 Aralık 2016, III. ARA DEĞERLENDİRME  23 Aralık 2016 Mod Paftası ve Analitik Paftada alınan tasarım ana kararlarına uygun; projenin kurgusu, planlar, kesitler ve görünüşler, detayların daha net ifade edilmesi, özgün detayların geliştirilmesi ve sunulması, doğal ışık, aydınlatma kullanımı, malzeme, doku ve renk kararların açıkca gösterilmesini içerir.

4.1. Mod Paftası ve Analitik Pafta verileri tekrar ele alınır ve sunum bütünlüğü içinde yerleştirilir.

4.2. Mekanda bulunan alanların 3 boyutlu olarak yerleşimini gösteren şema,

4.3. Kütle ve/veya mekanın biçim ve konstrüksiyon bağlantısını gösteren 3 boyutlu şema,

4.4. 1/100 Konum Planı

4.5. 1/100 Zemin Kat ve bahçe planı

4.6. 1/50 Kat Planları 

4.7. 1/50 Kat planlarının Kesiti 2 adet

4.8. 1/20 Salonun planı, 2 adet Kesit ve Tavan Planı

4.9. En az 2 adet perspektiv, 

4.10. Özgün detay veya mobilya çalışması

4.11. 1/50 Genel Kesit Maket veya 1/20 belirlenen bir mekanın  Maketi

5. ESKİZ SINAVI 04 KASIM 2016, II. ARA DEĞERLENDİRME  11 Kasım 2016 Önceki ara değerlendirmede sunulan, üretilen tasarım kararlarının olgunlaştırılarak geliştirilmesi beklenmektedir. Mod Paftası ve Analitik Paftada alınan tasarım ana kararlarına uygun; projenin kurgusu, planlar, kesitler ve görünüşler, detaylar düzeyinde 1/50 ölçekten 1/20 ölçek düzeyine kadar hazırlanması, mekânsal açıdan tamamlanmış plan ve sistem detayı istenmektedir. İç mekanla ilgili kararların verilmiş olması, iç mimsri elemanlarının; doğal ışıktaki durumu, malzeme, doku ve renk kararları gösterilmelidir

5.1. Ara Değerlendirmede İstenenler (SUNUM): Mod Paftası ve Analitik Pafta verileri tekrar ele alınır ve sunum bütünlüğü içinde yerleştirilir.

5.2. Mekanda bulunan alanların 3 boyutlu olarak yerleşimini gösteren şema,

5.3. 1/100 Konum Planı ve çevre kararları

5.4. 1/50 Kat Planları

5.5. 1/50 Kesitler

5.6. En az 2 adet perspektiv

5.7. 1/100 bir kat veya 1/50 Maket (Tasarımın temel ilkelerini en iyi analatan kısmi kat veya kesit vs.) Tüm teslimler Bulut (dropbox, box, googledrive, onedrive vs) üzerinden sayısal olarak ta teslim edililir.

6. YIL SONU SINAV TESLİMİ 13 Ocak 2017, JÜRİ 17 Ocak 2017 İstenenler

6.1. Tasarım kararlarını ifade eden şema ve açıklamalar. Yerle ilgili veriler, konuyla ilgili olumlu/ olumsuz veriler, tasarım çıkış noktası, 3 boyutlu olarak işlev şeması, 3boyutlu olarak konstrüksiyon şeması

6.2. 1/100 Konum Planı

6.3. 1/100 Zemin Kat Planı, bahçe ile beraber

6.4. 1/50 Kat Planları

6.5. 1/50 Kesitler, 2 adet

6.6. 1/50 Tavan planı, elektrik ve havalandırma yerleşimini de içermeli

6.7. 1/20 Salon, Mutfak, Ebeveyn Yatak odası, Banyo ve 1 adet kendi belirleyeceğiniz mekan; plan-kesit- görünüş, perspektiv olarak

6.8. 1/10 Seçilen mekandan sizin tasarladığınız özgün detay, plan-kesit- görünüş, perspektiv olarak

6.9. 1/2, 1/5, 1/10 Tasarımda kullanılan özgün en az 1 mobilya ve 1 iç duvar detayı içermeli, perspektiv anlatımlarıda yer almalıdır.

6.10. 1/50 veya 1/20 tasarımı anlatan, zemin- duvar ve tavanı tanımlı Maket

6.11. En az 4 adet perspektiv

6.12. Tüm paftalar A1 boyutunda olacaktır, sunum serbesttir, siyah/ beyaz veya renkli yapılabilir.

6.13. 1 A4 sayfayı aşmayacak iç mekan açıklama raporu.

6.14. Projenin dijital kopyası veri transferi veya bulut üzerinden [email protected] eposta adresine teslim edilir.

6.15. 20*20 cm fotoğraf kağıda, projeyi tanıtıcı, piktogram tarzı çıktı

6.16. İsteğe bağlı ilave teslimler

6.17. Not: Paftalar; sunum ve teknik, pafta ve çizim diye ayrılmaz, her 2 boyutlu çizim tekniğe uygun ve ölçekli yapılır. Teknik çizim siyah-beyaz veya sunum çizim renkli ve ölçeksiz anlamında değildir.

7. STÜDYO KURALLARI Dönem içinde yapılacak olan değerlendirme ve sınavlara katılım bir tür vize koşuludur. Aksi durumda Proje teslimi yapılsa bile bu durum dikkate alınır. Ara Sınav jürisine veya herhangi iki(2) sınava katılmayan öğrencinin çalışması Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir. Yıl Sonu Sınavı çalışmasını teslim etmeyen öğrenciler Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir ve Bütünleme sınavına giremezler. Asgari teslim ve içerik şartlarını sağlamayan projeler, dönem içi çalışmasının ortalaması 35 ve altı olan çalışmalar Başarısız Çalışma (BÇ) olarak değerlendirilir. Derslere devam, konu devamlılığı ve iş yükünün hafiflemesi, süreci kaçırmamak için gereklidir! Bilgisayarla çalışmayı tercih eden öğrencilerimize, bilgisayar üzerinden tashih verilmeyecektir, muhakkak çıktı paftası alınacaktır! Ders sırasında cep telefonlarının sessiz konumda bulunmalı. Stüdyo içinde cep telefonu ile konuşulmamamlı. Stüdyoya yalnız tashih almak için değil, tashih sonrası çalışmaya da azami özen gösterilmesi gerekir. Ders araların dersin işleme durumuna göre 10- 15 dakikayı geçmemesi önemlidir! Çalışma ve değerlendirme içeriğinde sevhen unutulmuş ve belirsiz olan durumlar hakkında Tasarım Stüdyosu öğretim elemanları gerekli kararları alır ve duyurur.