การปฎิวัติอุตสาหกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การปฎิวัติอุตสาหกรรม by Mind Map: การปฎิวัติอุตสาหกรรม

1. ผลปฎิวัติอุตสาหกรรม

2. ระยะต่างๆ

3. การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

4. สาเหตุของการปฎิวัติอุตสาหกรรม

5. ผลการปฎิวัติ  -เพิ่มประชากร -การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง -ความทุกข์ยากของชนชั้นกรรมมาชีพ

6. ด้านสังคม -ประชากรเพิ่มขึ้น -การขยายตัวของสังคมเมือง ) -วิถีชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายขึ้น เพราะมีเครื่องจักรมาทุ่นแรง -เกิดชนชั้นนายทุน (รวย) และกรรมชีพ (จน)

7. ด้านเศรษฐกิจ -เกิดการผลิตในระบบโรงงาน -การผลิตสินค้ารวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน -เกิดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ

8. ด้านการเมือง -คนชั้นกลาง(ประชาชน)เริ่มมีเงินมากขึ้น และส่งผลให้พวกนี้มีบทบาททางการเมือง -การต่อสู้ของชนชั้นกรรมชีพ เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม -การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม

9. ด้านภูมิปัญญา -ลัทธิเสรีนิยม ของ อดัม สมิธ -ลัทธิสังคมนิยม ของ คาร์ล มาร์กซ์

10. ระยะแรก

11. ระยะพัฒนาเครื่องจักร ส่งผลให้การตลาดขยายตัวอย่างกว้างขวาง

12. ระยะสอง

13. ระยะพัฒนาระบบซับซ้อนใช้ชีวิตฟุ่นเฟือยได้มากขึ้น

14. ระยะสาม

15. อิเล็กทรอนิกส์ โลกาภิวัฒน์ นาโน เทคโนโลยีใหม่

16. -การแสวงหาอาณานิคมโดยการสำรวจทางทะเล  -ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ -ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมือง