Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Jeugdzorg voor Jeugd en Maatschappij by Mind Map: Jeugdzorg voor Jeugd en Maatschappij
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Jeugdzorg voor Jeugd en Maatschappij

Efficiente zorg

 

Voor de Samenleving

Productieoptimalisatie, Capaciteit en vraag, KPI: Toegangstijd < 30 dagen, KPI: Wachtlijst > 63 dagen = 0, Optimalisatie verblijfscapaciteit, KPI: 98% Bezetting, Optimalisatie Client contact, KPI: CCT 80% uren

Organisatie en Beheer, Personeel, In- en uitstroom, KPI: Mutaties < 10% vaste bestand, KPI: Uitstroom na 5 jaar indienst, Verzuim, KPI: Verzuimfrequentie < 3, KPI: Verzuim% < 5%, Competenties, KPI: Kerncompetenties op peil, Personeelskosten, KPI: Prijsverschillen nihil, KPI: Bezettingsverschillen nihil, POP, KPI: Medewerkertevredenheid > 7, Financieel, Variabele kosten, KPI: Efficiencyverschillen nihil, KPI: Prijsverschillen Nihil, Overhead, KPI: Budgetverschil is nihil, KPI: Overhead < 30%, Volumeresultaat, KPI: Dekkingsresultaat > 0, Werkkapitaal, KPI: Liquide middelen > 2 maandsalarissen, Quick ratio > 1, Solvabiliteit, Eigen vermogen > 20%, Facilitair, KPI: Incidenten binnen 2 dagen opgelost, KPI: Groot onderhoud op schema, Kwaliteitsbeheer, KPI: HKZ Certificaat, ICT, Functioneel beheer, Productieinformatiesysteem, KPI: Ondersteuning rechtmatigheid, KPI: Realisatie electronische dossiers, KPI: Aansluiting Matchpoint, Financieel informatiesysteem, KPI: Standaardrekeningschema, KPI: Ondersteuning kostenverdeelstaat, Personeelsinformatiesysteem, Managementinformatiesysteem, KPI: Integrale management rapportage, KPI: Realisatie Datawarehouse, Technisch beheer, Werkplekken, KPI: Beschikbaarheid 98%, KPI: Bereikbaarheid Helpdesk 8/5, Netwerken, KPI: Change projecten in control, Informatiebeheer, Datakwaliteit, KPI: 5 dgn na de maand afsluiten, KPI: Nagekomen post nihil, Informatiekwaliteit, KPI: 10 na de maand beschikbaar, KPI: Klanttevredenheid > 6

Voor de Jeugdige

Zo licht mogelijk, KPI: ?

Zo kort mogelijk, Nominale hulpduur minimaal, KPI: ?, Gekozen programma op nominale duur, KPI: Hulpduur 100%

Dichtbij, KPI: ?

Effectieve zorg

Heeft de zorg het beoogde resultaat? Thema: Resultaatverantwoording en effectmeting

Hulpvraag Beantwoorden

Conform de wet op de jeugdzorg dient de hulp vraaggericht te zijn, dat wil zeggen, aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt. Hulpvragen van cliënten staan dan ook centraal.

Realisatie van zorg doelen, Thema: Het meten van de doelrealisatie speelt dus eerst en vooral een rol in het primaire proces tussen hulpverlener en cliënt., Instrumenten: Rapport stelt KWIS centraal. SRA werkt met vragenlijst doelrealisatie, KPI: > 60% Geheel of grotendeels, KPI: Meten over 60% uitstroom

Clienttevredenheid, Thema: De jeugdzorg in de grootstedelijke regio hoort ‘de beste zorg die je maar kunt krijgen’te zijn. Kwaliteitszorgsystemen van de zorgorganisaties worden nadrukkelijk gericht op hun effect op de zorgresultaten en de waardering daarvan door cliënten., Instrument: Vragenlijsten bij uitstroom. De MO-Groep stelt de C-toets voor., KPI: > 60% Tevredenheid, KPI: > 60% Respons

Reguliere beeindiging, Thema: Hulp die door de cliënt voortijdig wordt afgebroken is een signaal dat het aanbod wellicht niet afdoende op de hulpvraag is ingespeeld., Instrument: Bureaus jeugdzorg en zorgaanbieders beschikken over de mogelijkheid om in hun registraties de reden van beëindiging van de hulp conform het gegevenswoordenboek van de jeugdzorg vast te leggen., KPI: 95% regulier

Versterking Autonomie

Dit doel impliceert dat zo gewerkt moet worden dat de cliënt/het cliëntsysteem zelf weer zonder of met minder bemoeienis van een door de overheid gefinancierde instantie verder kan. Voor de jeugdzorg gaat het dan om het vervolg op de hulp: minder hulp of geen hulp. Voorsommige doelgroepen - bijvoorbeeld gezinnen met chronische problematiek - is dit wellicht niet te realiseren, maar algemeen zou toch de trend moeten zijn dat na een periode van interventie bij de meeste cliënten geen of minder bemoeienis/hulp noodzakelijk is.

Vermindering herhaald beroep, Thema: Voor bepaalde groepen cliënten kan het herhaald beroep doen op de jeugdzorg verstandig en noodzakelijk zijn. Over de hele linie gaat het er echter om dat zoveel mogelijk cliënten zodanig worden toegerust, dat ze zonder verdere intensieve steun door het leven kunnen gaan., Instrument: Het opnieuw in het zorgsysteem komen en het volgen van cliënten door zorgsystemen vereist de invoering van een persoonsgebonden cliëntnummer waarmee landelijk door de bureaus jeugdzorg de zorgconsumptie is te volgen., KPI: Herhaling tussen 30 en 180 dgn < 15%, KPI: Herhaling na 180 days <8%

Afname van de ernst, Thema: De mate waarin problematiek van de cliënt als ernstig is aan te merken, is afhankelijk van enerzijds de objectieve aanwezigheid van problemen en anderzijds de mate waarin de cliënt en zijn omgeving in staat is om met deze problematiek om te gaan., Instrument: Q-STEP. Zorgaanbieders gebruiken een vragenlijst, KPI: Functioneren Jeugdige, KPI: Functioneren Gezin

Doorstroom naar lichtere zorg, Thema: De mate waarin cliënten doorstromen naar lichtere of juist zwaardere vormen van hulp geeft dan ook informatie over de mate waarin de jeugdzorg het ‘autonomie-doel’ weet te realiseren., Instrument: Bureaus jeugdzorg beschikken over de mogelijkheid om in hun registraties de aard van of verwijzing naar vervolghulp vast te leggen: ● geen hulp meer nodig ● een lichtere vorm van hulp nodig ● een hulp van gelijke zwaarte nodig ● een zwaardere vorm van hulp nodig., KPI: ?

Herstel van de veiligheid

Staken Recidive

Middelen doeltreffend en doelmatig

Worden de middelen doeltreffend en doelmatig ingezet?

Vraagsturing

Capaciteit afstemmen op de vraag, BJAA als zorgmakelaar en inkoopadviseur van de SRA

Optimalisatie keten voorliggend

Optimalisatie nazorg

Van Doolhof naar Samenwerking

AMSTERDAM - Het jeugdbeleid in Amsterdam kampt met grote problemen. Door het grote aantal organisaties en projecten komen hulpbehoevende Amsterdammers in ‘een doolhof’ terecht. Bovendien heeft de gemeente slecht zicht op de resultaten van de inspanningen en de geldstromen die ermee gemoeid zijn. Dat schrijft wethouder Lodewijk Asscher (Jeugdzaken) woensdag in een brief aan de gemeenteraad, naar aanleiding van de eerste resultaten van een onderzoek naar het jeugdwerk in de stad.

Aansluitigen, Onderwijs, Jeugdwerk, JGGZ

Gegevensuitwisseling, Casuistiek, Matchpoint

Minder maar beter verantwoorden

‘Er is op vele gebieden verandering nodig’, concludeert Asscher. Zo vindt hij dat het jeugdwerk beter moet verantwoorden wat met subsidies gebeurt. Ook moet de gemeente beter duidelijk maken wat zij van de welzijnsorganisaties verwacht.

Vermindering Bureaucratie, Regeldruk in kaart brengen, Eenvoudige indicatieprocedure, Noodzakelijke informatie-overdracht, Zinvolle adequate protocollen

Meer op resultaatverantwoorden

Invoering bekostigingseenheden, Verblijf: Dagen en dagverblijf uren, CCT: ClientContactTijd, Face-to-Face, Point-to-Point, Ear-to-Ear, Heldere kostprijzen

Rechtmatigheid zorg

Aan de voorzitter van de tweede kamer: Op Limburg na blijken de provincies echter niet in staat om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te overleggen. Een belangrijke reden hiervoor is, dat niet in alle situaties aantoonbaar is dat de verleende zorg één op één overeenkomt met het indicatiebesluit van de cliënt. Dit hangt samen met de overgang van de Wet op de jeugdhulpverlening naar de Wet op de jeugdzorg: zoals gezegd dient er sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg een indicatiebesluit van het bureau jeugdzorg ten grondslag te liggen aan de te verlenen zorg. Het bureau jeugdzorg drukt de aanspraak van de cliënt uit in andere termen dan onder de Wet op de jeugdhulpverlening het geval was. De omslag die dit met zich mee heeft gebracht was complexer dan voorzien.  

Geldig indicatiebesluit

Hulpverleningsplan als overeenkomst

Identificatie van de rechtmatige ontvangen

My Geistesblitzes

test brain