Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Jeugdzorg voor Jeugd en Maatschappij by Mind Map: Jeugdzorg voor Jeugd en Maatschappij
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Jeugdzorg voor Jeugd en Maatschappij

Efficiente zorg

 

Voor de Samenleving

Voor de Jeugdige

Effectieve zorg

Heeft de zorg het beoogde resultaat? Thema: Resultaatverantwoording en effectmeting

Hulpvraag Beantwoorden

Conform de wet op de jeugdzorg dient de hulp vraaggericht te zijn, dat wil zeggen, aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt. Hulpvragen van cliënten staan dan ook centraal.

Versterking Autonomie

Dit doel impliceert dat zo gewerkt moet worden dat de cliënt/het cliëntsysteem zelf weer zonder of met minder bemoeienis van een door de overheid gefinancierde instantie verder kan. Voor de jeugdzorg gaat het dan om het vervolg op de hulp: minder hulp of geen hulp. Voorsommige doelgroepen - bijvoorbeeld gezinnen met chronische problematiek - is dit wellicht niet te realiseren, maar algemeen zou toch de trend moeten zijn dat na een periode van interventie bij de meeste cliënten geen of minder bemoeienis/hulp noodzakelijk is.

Herstel van de veiligheid

Staken Recidive

Middelen doeltreffend en doelmatig

Worden de middelen doeltreffend en doelmatig ingezet?

Vraagsturing

Van Doolhof naar Samenwerking

AMSTERDAM - Het jeugdbeleid in Amsterdam kampt met grote problemen. Door het grote aantal organisaties en projecten komen hulpbehoevende Amsterdammers in ‘een doolhof’ terecht. Bovendien heeft de gemeente slecht zicht op de resultaten van de inspanningen en de geldstromen die ermee gemoeid zijn. Dat schrijft wethouder Lodewijk Asscher (Jeugdzaken) woensdag in een brief aan de gemeenteraad, naar aanleiding van de eerste resultaten van een onderzoek naar het jeugdwerk in de stad.

Minder maar beter verantwoorden

‘Er is op vele gebieden verandering nodig’, concludeert Asscher. Zo vindt hij dat het jeugdwerk beter moet verantwoorden wat met subsidies gebeurt. Ook moet de gemeente beter duidelijk maken wat zij van de welzijnsorganisaties verwacht.

Rechtmatigheid zorg

Aan de voorzitter van de tweede kamer: Op Limburg na blijken de provincies echter niet in staat om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te overleggen. Een belangrijke reden hiervoor is, dat niet in alle situaties aantoonbaar is dat de verleende zorg één op één overeenkomt met het indicatiebesluit van de cliënt. Dit hangt samen met de overgang van de Wet op de jeugdhulpverlening naar de Wet op de jeugdzorg: zoals gezegd dient er sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg een indicatiebesluit van het bureau jeugdzorg ten grondslag te liggen aan de te verlenen zorg. Het bureau jeugdzorg drukt de aanspraak van de cliënt uit in andere termen dan onder de Wet op de jeugdhulpverlening het geval was. De omslag die dit met zich mee heeft gebracht was complexer dan voorzien.  

Geldig indicatiebesluit

Hulpverleningsplan als overeenkomst

Identificatie van de rechtmatige ontvangen

My Geistesblitzes

test brain