การเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 by Mind Map: การเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21

1. Informative and technology skill

2. Create positive learning environment

3. Understanding all perspectives of education

4. having knowlwdge

5. การใช้ภาษาต่างประเทศ

6. 1.ทักษะทางด้านเทคโนโลยี Information media and technology skills

6.1. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

6.1.1. Word

6.1.2. PowerPoint

6.1.3. sheet

6.2. ใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ+

6.2.1. การเรียนการสอน

6.3. การค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

7. 3.การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

7.1. Critical thinking

7.1.1. คิดอย่างเป็นระบบ

8. 4.ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

9. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

10. 3R7C

10.1. แก้ปัญหา

11. MOOC

12. 5.ทักษะการสื่อสารและร่วมมือกัน

12.1. คิดอย่างเป็นระบบ

12.2. เพิ่มทักษะการสื่อสาร

13. Class room

13.1. รู้เท่าทันเทคโนโลยี

13.1.1. การใช้และประเมินสารสนเทศ

14. เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม

14.1. การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุยัน

15. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

15.1. การแก้ไขปัญหา

15.2. การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

15.3. การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

16. ใช้สารสนเทศ

16.1. เพื่อใช้ในการตัดสินใจและการบริหาร

16.1.1. เพื่อใช้การบริหารการเปลี่ยนแปลง

17. Creative Thinking

17.1. method of teaching

17.1.1. pbl

17.1.2. sBl

17.2. วิเคราะห์

18. สอนสิ่งที่สำคัญ

19. Sensitive for changing

19.1. Be patient

19.2. adaptive

20. สร้างความอยากรู้อยากเห็นให้แก่ผู้เรียน

21. การเรียนโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

22. เพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม

23. change agent

24. สอนให้ได้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

25. เลือกสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตได้

26. mindfullness

27. การปฏิบัติจริง

28. สอนให้มีทักษะการเรียนรู้

29. Life and career skills

30. คิดอย่างมีวิจารณญาณ