ESTRUCTURES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESTRUCTURES by Mind Map: ESTRUCTURES

1. estable (per no bolcar quan està sotmesa a forces externes)

2. rígida (perquè no es deformi per les accions dels esforços)

3. resistent (suportar càrregues a les que és sotmesa)

4. Conjunt d'elements units entre si que serveixen per suportar fuerzas

5. QUÈ ÉS UNA ESTRCTURA?

6. Característiques:

7. TIPUS D'ESTRUCTURES:

8. D'armadura (conjunt d’elements resistents units entre si, que constitueixen l’esquelet dels objectes. Les més usuals són les estructures metàl·liques i les de formigó)

9. Tramada (formades per barres verticals (columnes i pilars) i barres horitzontals (bigues) que s’uneixen entre si de forma rígida. Els materials: el formigó armat).

10. Triangulada (es treballa amb l'acer que és més fàcil per unir peces senzilles i formant triangles /forma geomètrica més simple que proporciona rigidesa, major resistència i resulta més lleugera).

11. Penjant (suporten el pes de la construcció per mitjà de cables o barres (anomenats tirants) que van units a peces de suport)

12. làmina (formada per làmines unides entre si / solen envoltar l’objecte)

13. massiva (estructures molt pesants i massisses que concentren gran quantitat de material)

14. altres t 'estructures (A més de les estructures estudiades fins ara, hi ha altres tipus d’estructures, com ara les de   voltes, les   pneumàtiquesi les   geodèsiques)

15. FEDAC -SANTA COLOMA

16. TEMA 1 : LES ESTRUCTURES

17. 3r ESO A

18. 11/10/16