A felnőtt tanulás értelmezése napjainkban. Hagyományos tanuláselméletek. A felnőttkori tanulás sa...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A felnőtt tanulás értelmezése napjainkban. Hagyományos tanuláselméletek. A felnőttkori tanulás sajátosságai: motiváció és tanulás, érzelmek, kognitív működés és digitális kompetencia Interpreting Adult Learning Today. Traditional theories of learning. Characteristics of adult learning: motivation and learning, emotions, cognitive function and digital competence by Mind Map: A felnőtt tanulás értelmezése napjainkban. Hagyományos tanuláselméletek. A felnőttkori tanulás sajátosságai: motiváció és tanulás, érzelmek, kognitív működés és digitális kompetencia Interpreting Adult Learning Today. Traditional theories of learning. Characteristics of adult learning: motivation and learning, emotions, cognitive function and digital competence

1. A felnőtt tanulás értelmezése napjainkban

1.1. Felnőttkori tanulás

1.1.1. Minden olyan tanulás, amelyben felnőttek az alapoktatás és -képzés befejezése után részt vesznek, függetlenül attól, meddig jutottak ebben a folyamatban

1.1.2. Felnőttség: • morális fejlődés (Kohlberg) • személyiségfejlődés (Erikson) • intellektuális és etikai fejlődés (Perry) eredménye

1.1.2.1. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttoktatásról

1.1.2.1.1. Felnőtt: a felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a tankötelezettségét teljesítette

1.2. Az egész életen át tartó tanulás

1.2.1. Az egész életen át tartó tanulásnak alapvető eleme a felnőttkori tanulás

1.2.2. EU, OECD: 1996 az egész életen át tartó tanulás éve

1.2.3. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása: 8 kulcskompetencia az élethosszig tartó tanuláshoz (2006)

1.2.3.1. 1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció  2. Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció  3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén  4. Digitális kompetencia  5. A tanulás képességének elsajátítása 6. Szociális és állampolgári kompetenciák  7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség

1.3. A felnőtt-tanulás céljai

1.3.1. • gazdasági növekedés • versenyképesség • társadalmi beilleszkedés • munkaerő-piaci foglalkoztathatóság • mobilitás

1.4. Felnőtt-tanulási formák

1.4.1. Több dimenzió

1.4.1.1. • formális tanulás • nem-formális tanulás • informális tanulás

1.4.1.2. • érdeklődési terület

1.4.1.3. • tanulási stílusok

2. Hagyományos tanuláselméletek

2.1. Behaviorizmus

2.1.1. Pavlov, Skinner, Thorndike

2.1.1.1. viselkedésváltozás

2.1.1.2. környezetből érkező inger hatása

2.1.1.3. kívánt irányú viselkedésváltozás elérése

2.1.1.4. környezet elrendezése a kívánt válasz kiváltására

2.2. Humanizmus

2.2.1. Maslow, Rogers

2.2.1.1. a személyiség tevékenysége a növekedés, fejlődés megvalósítására

2.2.1.2. érzelmi és fejlődési szükségletek

2.2.1.3. önmegvalósítás, érett, autonóm személyiséggé válás

2.2.1.4. a teljes személyiség fejlődésének facilitálása

2.3. Kognitivizmus 60-70's

2.3.1. Bruner, Lewin, Piaget

2.3.1.1. információfeldolgozás

2.3.1.2. belső kognitív struktúra

2.3.1.3. tanulás tanulása

2.3.1.4. tanulási aktivitás tartalmának strukturálása

2.4. Szociális kognitivizmus

2.4.1. Bandura

2.4.1.1. interakció és mások megfigyelése a szociális környezetben

2.4.1.2. személy, viselkedés és környezet interakciója

2.4.1.3. új szerepek és viselkedések tanulása

2.4.1.4. új szerepek és viselkedések modellezése és irányítása

2.4.1.5. szocializáció, önirányító tanulás

2.5. Konstruktivizmus 70-80's

2.5.1. Von Glasersfeld, Siebert, Kolb

2.5.1.1. jelentéskonstruálás a tapasztalatokból

2.5.1.2. tudáskonstruálás

2.5.1.3. tapasztalati tanulás, kooperatív tanulás, autentikus tanulás

2.6. Konnektivizmus

2.6.1. • A legújabb irányzat • Kötődik az információs robbanáshoz és a hálózatosodáshoz • A hálózatokban való tanulás új készségek használatát feltételezi a tanulótól

3. A felnőttkori tanulás sajátosságai: • motiváció és tanulás • érzelmek • kognitív működés • digitális kompetencia

3.1. Motiváció és tanulás

3.1.1. Azoknak a késztetéseknek a gyűjtőfogalma, amelyek cselekvésre indítanak.

3.1.1.1. Külső motiváció

3.1.1.1.1. • rövid ideig tart • vágy a sikerre • félelem a negatív következményektől

3.1.1.2. Belső motiváció

3.1.1.2.1. • a jólét érzése • maga a cselekvés jutalom

3.1.1.3. Egzisztenciális motívumok

3.1.1.3.1. • munkával kapcsolatos • munkahely-megtartás • előléptetés • új munkahely felé orientálódás

3.1.1.4. Presztízs-motívumok

3.1.1.4.1. • közvetlen környezet ösztönzése • család hatása • munkahelyi környezet hatása • baráti környezet hatása

3.1.1.5. Aktuális motiváció

3.1.1.5.1. • adott feladat megoldására áll fenn, • nem hosszú életű • a feladat elvégzése után megszűnik

3.1.1.6. Habituális motiváció

3.1.1.6.1. • időben hosszan fennmarad • biztosítja a nagyobb léptékű cselekvések végrehajtását

3.1.2. Thorndike hatástörvénye

3.1.2.1. • Megerősítés • a tanulás öröme • nagyobb önbizalom • magasabb igénynívó • erősebb motiváció • eredmény • Megerősítés...

3.2. Érzelmek

3.2.1. Lehetnek pozitív és negatív töltésűek

3.2.2. Az érdeklődés az érzelem sajátos formája • szenvedélyes érdeklődés • szertelen érdeklődés (fiatalok)

3.2.3. Az érdeklődés a tanulás kiváltó oka

3.3. Kognitív működés

3.3.1. Megismerés = új tudás megszerzése

3.3.1.1. • észlelés • figyelem • memória • problémafelismerés • intelligencia • elvont fogalomalkotás

3.3.1.2. Kognitív stimuláció • nyitott, érdeklődő életvezetés

3.3.1.3. Fontosabb kognitív stílusok • mezőfüggő - mezőfüggetlen • impulzív - reflektív • konvergens - divergens

3.3.2. Tanulási stílusok • vizuális • auditív • kinesztetikus • egyéni • társas • impulzív • reflektív • mechanikus

3.4. Digitális kompetencia

3.4.1. Az IKT magabiztos és kritikus használata • a munkában • a szabadidőben • a kommunikációban

4. Interpreting Adult Learning Today

4.1. Adult Learning

4.1.1. Any learning in which adults are involved after completion of the basic education and training, irrespectively of how far they got in this process

4.1.2. Adulthood: a result of • moral development (Kohlberg) • personal development (Erikson) • intellektuel and ethical development (Perry)

4.1.2.1. The 2013 act nr. 177 on the Adult Education

4.1.2.1.1. Adult: a natural person taking part in adult education who has completed the compulsory education under the act on the national public education

4.2. Lifelong Learning

4.2.1. Adult learning is an essential element of Lifelong Learning

4.2.2. EU, OECD: 1996 is The Year of Lifelong Learning

4.2.3. Recommendation of the European Parliament and of the Council: 8 Key Competences for Lifelong Learning (2006)

4.2.3.1. 1. Communication in the mother tongue 2. Communication in foreign languages 3. Mathematical competence and basic competences in science and technology 4. Digital competence 5. Acquiring the ability of the learning 6. The social and the civic competences 7. Sense of initiative and entrepreneurship 8.  Cultural awareness and expressiveness

4.3. Goals of adult learning

4.3.1. • the economic growth • competitiveness • social integration • employability in the labor market • mobility

4.4. Adult learning forms

4.4.1. More dimensons

4.4.1.1. • formal learning • non-formal learning • informal learning

4.4.1.2. • area of interest

4.4.1.3. • learning styles

5. Traditional theories of learning

5.1. Behaviorizmus

5.1.1. Pavlov, Skinner, Thorndike

5.1.1.1. viselkedésváltozás

5.1.1.2. környezetből érkező inger hatása

5.1.1.3. kívánt irányú viselkedésváltozás elérése

5.1.1.4. környezet elrendezése a kívánt válasz kiváltására

5.2. Humanizmus

5.2.1. Maslow, Rogers

5.2.1.1. a személyiség tevékenysége a növekedés, fejlődés megvalósítására

5.2.1.2. érzelmi és fejlődési szükségletek

5.2.1.3. önmegvalósítás, érett, autonóm személyiséggé válás

5.2.1.4. a teljes személyiség fejlődésének facilitálása

5.3. Kognitivizmus 60-70's

5.3.1. Bruner, Lewin, Piaget

5.3.1.1. információfeldolgozás

5.3.1.2. belső kognitív struktúra

5.3.1.3. tanulás tanulása

5.3.1.4. tanulási aktivitás tartalmának strukturálása

5.4. Szociális kognitivizmus

5.4.1. Bandura

5.4.1.1. interakció és mások megfigyelése a szociális környezetben

5.4.1.2. személy, viselkedés és környezet interakciója

5.4.1.3. új szerepek és viselkedések tanulása

5.4.1.4. új szerepek és viselkedések modellezése és irányítása

5.4.1.5. szocializáció, önirányító tanulás

5.5. Konstruktivizmus 70-80's

5.5.1. Von Glasersfeld, Siebert, Kolb

5.5.1.1. jelentéskonstruálás a tapasztalatokból

5.5.1.2. tudáskonstruálás

5.5.1.3. tapasztalati tanulás, kooperatív tanulás, autentikus tanulás

5.6. Konnektivizmus

5.6.1. • A legújabb irányzat • Kötődik az információs robbanáshoz és a hálózatosodáshoz • A hálózatokban való tanulás új készségek használatát feltételezi a tanulótól

6. Characteristics of adult learning: • motivation and learning • emotions • cognitive function • digital competence

6.1. Motivation and learning

6.1.1. Azoknak a késztetéseknek a gyűjtőfogalma, amelyek cselekvésre indítanak.

6.1.1.1. Külső motiváció

6.1.1.1.1. • rövid ideig tart • vágy a sikerre • félelem a negatív következményektől

6.1.1.2. Belső motiváció

6.1.1.2.1. • a jólét érzése • maga a cselekvés jutalom

6.1.1.3. Egzisztenciális motívumok

6.1.1.3.1. • munkával kapcsolatos • munkahely-megtartás • előléptetés • új munkahely felé orientálódás

6.1.1.4. Presztízs-motívumok

6.1.1.4.1. • közvetlen környezet ösztönzése • család hatása • munkahelyi környezet hatása • baráti környezet hatása

6.1.1.5. Aktuális motiváció

6.1.1.5.1. • adott feladat megoldására áll fenn, • nem hosszú életű • a feladat elvégzése után megszűnik

6.1.1.6. Habituális motiváció

6.1.1.6.1. • időben hosszan fennmarad • biztosítja a nagyobb léptékű cselekvések végrehajtását

6.1.2. Thorndike hatástörvénye

6.1.2.1. • Megerősítés • a tanulás öröme • nagyobb önbizalom • magasabb igénynívó • erősebb motiváció • eredmény • Megerősítés...

6.2. Emotions

6.2.1. Lehetnek pozitív és negatív töltésűek

6.2.2. Az érdeklődés az érzelem sajátos formája • szenvedélyes érdeklődés • szertelen érdeklődés (fiatalok)

6.2.3. Az érdeklődés a tanulás kiváltó oka

6.3. Cognitive function

6.3.1. Megismerés = új tudás megszerzése

6.3.1.1. • észlelés • figyelem • memória • problémafelismerés • intelligencia • elvont fogalomalkotás

6.3.1.2. Kognitív stimuláció • nyitott, érdeklődő életvezetés

6.3.1.3. Fontosabb kognitív stílusok • mezőfüggő - mezőfüggetlen • impulzív - reflektív • konvergens - divergens

6.3.2. Tanulási stílusok • vizuális • auditív • kinesztetikus • egyéni • társas • impulzív • reflektív • mechanikus

6.4. Digital competence

6.4.1. Az IKT magabiztos és kritikus használata • a munkában • a szabadidőben • a kommunikációban