16. tétel - Andragógia MA záróvizsga A képzési eredmények mérése és értékelése a szakképzésben és...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
16. tétel - Andragógia MA záróvizsga A képzési eredmények mérése és értékelése a szakképzésben és felnőttképzésben Az OKJ szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének szabályai A vizsgabizottság összetétele és működése by Mind Map: 16. tétel - Andragógia MA záróvizsga A képzési eredmények mérése és értékelése a szakképzésben és felnőttképzésben Az OKJ szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének szabályai A vizsgabizottság összetétele és működése

1. A szakmai vizsgabizottságot a vizsgaeredmények kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli

2. Az OKJ szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének szabályai

2.1. 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

2.2. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2.3. Az iskolai rendszerű szakképzésben

2.3.1. Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképző iskola külön engedély nélkül szervezhet komplex szakmai vizsgát tanulói számára

2.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben

2.5. A vizsgaszervezési engedély – az abban meghatározott szakképesítések tekintetében – visszavonásig jogosít Magyarország területére kiterjedően komplex szakmai vizsgák szervezésére

2.5.1. Az engedély kiadásának szabályai

2.5.1.1. Feltételek

2.5.1.1.1. Szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély akkor adható ki, ha a kérelmező intézmény

2.5.1.1.2. Kérelem

2.5.1.1.3. Elbírálás

2.5.2. A vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének szabályai

2.5.2.1. A kormányhivatal a vizsgaszervező intézmény ellenőrzését szakértő bevonásával végzi

2.5.2.1.1. A kormányhivatal évente beszámolót készít az ellenőrzés tapasztalatairól • a tárgyévet követő év február utolsó munkanapjáig megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek.

2.5.2.2. Nem járhat el szakértőként az ellenőrzésben az a személy, aki

2.5.2.2.1. • az engedélyezési eljárásában szakértőként már közreműködött

2.5.2.2.2. • vagy az ellenőrzés alá vont időszakban a vizsgaszervező intézménynél vizsgaelnöki feladatokat látott el

3. A vizsgabizottság összetétele és működése

3.1. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

3.2. Szakmai vizsgabizottság = független szakmai testület

3.3. A tagokat szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter bízza meg

3.4. A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai együttesen és az általuk külön-külön felügyelt vizsgafolyamatok tekintetében önállóan is felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.

3.5. A vizsgabizottság összetétele (4 tag)

3.5.1. Vizsgaelnök (1)

3.5.1.1. Elnököt csak a vizsgaelnöki névjegyzékből lehet jelölni

3.5.1.2. A vizsgabizottság tagjai (3)

3.5.1.2.1. • legalább 1 tag szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik • 1 tag a képzést folytató intézmény által delegált, képzésben részt vett oktató

3.6. A vizsgabizottság működése

3.6.1. A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai • a vizsga megkezdését megelőzően tájékozódnak a képzés speciális tartalmáról, körülményeiről

3.6.2. A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja. Feladata: • a vizsgabizottság munkáját irányítása • ellenőrzi a vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket • ellenőrzi a vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét • ellenőrzi a vizsga megkezdésére való jogosultság feltételeinek meglétét • vezeti a vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit • jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet

3.6.3. A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön elkészítik • a vizsga előkészítésével, lebonyolításával • a vizsgáztatás feltételeivel • a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülésével • a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos jelentésüket, amelyet a vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenek az elektronikus felületen

4. A képzési eredmények mérése és értékelése a szakképzésben és felnőttképzésben

4.1. Három fő terület

4.1.1. A képzés előtt

4.1.1.1. Bemeneti kompetenciák mérése

4.1.1.1.1. A képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek mérése

4.1.1.2. Az előzetesen megszerzett tudás mérése

4.1.1.2.1. Annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére

4.1.2. A képzés során

4.1.2.1. Nincs jogi szabályozás a felnőttképzésben, a fenti módszerekkel történhet a mérés-értékelés

4.1.3. A képzés lezárásakor

4.1.3.1. Két alkalommal történik mérés-értékelés • a képzést követő modulzáró vizsga • a komplex szakmai vizsga során

4.2. A mérés-értékelés típusai

4.2.1. 1.

4.2.1.1. • diagnosztizáló • folyamatos • összegző

4.2.2. 2.

4.2.2.1. • kvantitatív: a teljesítményt érdemjeggyel/százalékokkal minősíti • kvalitatív: a teljesítményt körülírása

4.2.3. 4.

4.2.3.1. • megítélés: csak megközelíti a tanulók valóságos tudását (megfelelt/nem felelt meg) • becslés: besorolás az etalonok/sztenderdek hierarchiájába • mérés: egységes skálához viszonyítja az aktuális tudást