Фудаментальна підготовка. Дисципліна "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Фудаментальна підготовка. Дисципліна "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ" by Mind Map: Фудаментальна підготовка. Дисципліна "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"

1. Об'єкт досліджень

1.1. Реальні економічні зв'язки і процеси, що мають загальнозначимих характер для типологічно однорідних умов (економічних систем, етапів їх розвитку, способів виробництва, моделей господарського механізму, історичних ситуацій і т. ін.)

1.2. Досвід і результати економічної діяльності в рамках різних соціально-економічних систем, цивілізацій, перехідних епох, країн, регіонів, галузей і сфер господарства

1.3. Вчення і теорії, що розкривають зміст і основні риси економічних відносин, процесів і закономірностей економічного розвитку

2. Зміст досліджень

2.1. Виявлення стійких, повторюваних зв'язків в соціально-економічних явищах і процесах, їх структурних характеристик, закономірностей функціонування і тенденцій розвитку економічних відносин, пояснення на цій основі існуючих фактів і процесів соціально-економічного життя, розуміння і передбачення господарсько-політичних подій

2.2. Виявлення і осмислення нових, а також переосмислення раніше відомих фактів, процесів і тенденцій, що характеризують формування, еволюцію і трансформацію соціально-економічних систем та інститутів, національних і регіональних економік в історичній ретроспективі

2.3. Аналіз напрямків і етапів розвитку економічної думки у взаємозв'язку з соціально-економічними умовами відповідних періодів і особливостями різних країн і народів

3. Після вивчення дисципліни студенти фундаментальними знаннями з різних напрямків теоретичної та прикладної економіки, підприємництва, менеджменту, обліку та оподаткування, міжнародної економіки

3.1. Галузь знань "управління та адміністрування"; спеціальність "менеджмент"

3.1.1. Об’єктом вивчення є управління організаціями та їх підрозділами

3.1.2. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей

3.1.3. Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати  складніспеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері  управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов

3.2. Галузь знань "управління та адміністрування"; спеціальність "облік і оподаткування"

3.2.1. Об’єктом вивчення є теоретичні, методичні, організаційні  та практичні засади обліку, оподаткування, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб'єктів господарювання

3.2.2. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування

3.2.3. Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов

3.3. Галузь знань "управління та адміністрування"; спеціальність "підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

3.3.1. Об'єкт вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів

3.3.2. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері

3.3.3. Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

3.4. Галузь знань "Соціальні та поведінкові науки"; спеціальність "міжнародні економічні відносини"

3.4.1. Об’єкт вивчення: загальні закони та тенденції розвитку міжнародних економічних систем; не одиничні, випадкові явища, процеси в міжнародній сфері, а ті, що постійно відновлюються, повторюються

3.4.2. Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють системою теоретичних знань і практичних навичок в поглибленому освоєнні загальних закономірностей розвитку міжнародної економіки, вивченні особливостей основних форм міжнародних економічних відносин

3.4.3. Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері міжнародної економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки

3.5. Галузь знань "Соціальні та поведінкові науки"; спеціальність "економіка"

3.5.1. Об’єкт вивчення: загальні закони та тенденції розвитку економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання

3.5.2. Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності

3.5.3. Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки

4. Область дослідження

4.1. 1. Загальна економічна теорія

4.1.1. 1.1. Політична економія

4.1.2. 1.2.Мікроекономіческая теорія

4.1.3. 1.3.Макроекономіческая теорія

4.1.4. 1.4. Інституційна та еволюційна економічна теорія

4.2. 2. Економічна теорія

4.2.1. 2.1. Загальні тенденції та закономірності економічної історії людства

4.2.2. 2.2. Історія становлення і розвитку соціально-економічних систем і цивілізацій

4.2.3. 2.3. Закономірності, особливості, етапи розвитку окремих країн і регіонів

4.2.4. 2.4. Історія досвіду і способів трансформації економічних систем

4.2.5. 2.5. Історія економічних інститутів

4.2.6. 2.6. Історія розвитку різних сфер господарської діяльності

4.2.7. 2.7. Історія виробничо-технічних і технологічних основ економіки

4.2.8. 2.8. Економічна історіографія