Nhà cung cấp dịch vụ (CP,SP)  gửi các thông tin (Phone number, Text OTP, ID Sesstion, Expried Tim...

Tương tác qua IVR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhà cung cấp dịch vụ (CP,SP)  gửi các thông tin (Phone number, Text OTP, ID Sesstion, Expried Time ) sang hệ thống Voice OTP của Viettel by Mind Map: Nhà cung cấp dịch vụ (CP,SP)  gửi các thông tin (Phone number, Text OTP, ID Sesstion, Expried Time ) sang hệ thống Voice OTP của Viettel

1. Voice OTP kiểm tra tính hợp lệ các thông tin nhận được

1.1. Nếu một trong các thông tin Phone number, Text OTP, ID Sesstion, Expried Time ) không hợp lệ

1.1.1. Trả lại mã lỗi và nguyên nhân (trường thông tin bị lỗi) cho CP,SP

1.2. Nếu các thông tin đều hợp lệ

1.2.1. Hệ thống Voice OTP gửi Text OTP  sang Cloud Speech System của TT.KGM để chuyển thành file âm thanh tương ứng.

1.2.1.1. Nhận về File Wav convert từ Text to Speeck từ hệ thống Cloud Speech System- Thời gian nhận  voice tối đa sau 10 giây/request

1.2.1.1.1. hệ thống Voice OTP sẽ kiểm tra file wav nhận về có đảm bảo không rỗ, đúng format, quality để IVR play được ...