QUY TRÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUY TRÌNH by Mind Map: QUY TRÌNH

1. Nhận xét mô tả

1.1. Đưa ra lời nhận định đối với kết quả học tập của HS

1.2. Lời mô tả tại sao hồi đáp của HS là thích hợp

1.3. Lời mô tả những điều HS đã thể hiện được, đã đạt được, công nhận thành quả và sự phá và sự phát triển, tiến bộ của các em.

1.4. Đề nghị những cách tốt hơn mà HS có thể thực hiện để cải tiến việc học kế tiếp và những gợi ý để khuyến khích HS nâng cao việc học.

2. Nhận xét định giá

2.1. Đưa ra lời nhận định hoặc phán đoán đoán giá trị hay sự thích hợp của các hồi đáp của học sinh.

2.2. Lời nhận định hoặc phán đoán đúng hoặc sai, giỏi hoặc dở, tốt hoặc chưa tốt.

2.3. Đưa ra lời khuyến khích và gợi ý cách để học sinh cải tiến việc học kế tiếp.

3. Nhận xét trực tiếp

3.1. Phản hồi của HS là phù hợp

3.1.1. Nêu câu cảm nghĩ/ nhận định/ ý kiến chung của GV về kết quả học tập.

3.1.2. Đưa ra chứng cứ học tập làm sáng tỏ cảm nghĩ/ nhận định/ ý kiến chung.

3.1.3. Một câu khích lệ để học sinh thực hiện như thế tiếp vào những lần sau.

3.2. Phản hồi của HS không phù hợp

3.2.1. Câu khẳng định hay bày tỏ thái độ, ý kiến đôi phần phản đối phản hồi đúng/ tích cực/ mạnh của HS.

3.2.2. Một hoặc vài câu đưa ra chứng cứ học tập làm sáng tỏ cảm nghĩ/ khẳng định/ ý kiến chung.

3.2.3. Nêu cách thức thay đổi, cải tiến việc làm hiện tại để tốt hơn (gián tiếp cho HS thấy phần chưa làm được hay chưa biết của em).

4. Nhận xét định kì

4.1. Viết các tiêu điểm học tập chủ chốt bằng từ ngữ mô tả và từ định chất lượng_mức độ có tính tổng quát.

4.2. Đưa ra các ví dụ chuyên biệt thể hiện nhận định tổng quát.

4.3. Trao đổi những tiêu chí, kết quả học tập cần đạt mà học sinh cần tiếp tục hoàn thành hay mở rộng thêm việc học của mình