ประวัติ

Easily organize your Curriculum Vitae and add new content on the fly

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติ by Mind Map: ประวัติ

1. Skills

1.1. Languages

1.1.1. English

1.1.1.1. Mother tongue

1.2. IT

1.2.1. Programs

1.2.1.1. MS Office

1.2.1.1.1. Excellent

1.2.2. Systems

1.2.2.1. Windows

1.2.2.2. Mac

1.2.3. Development

1.2.3.1. HTML

1.2.3.2. CSS

1.2.3.3. Javascipt

1.3. Other

1.3.1. Driver's License

2. ประสบการณ์ทำงาน

2.1. นักศึกษา

2.1.1. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

3. นางสาวจีรภา  แสงจันทร์

3.1. นางสาวจีรภา  แสงจันทร์

3.2. 14 เมษายน 2537

3.3. 0950398019

3.3.1. LinkedIn

3.3.2. Google+

3.3.3. Twitter

4. Education

4.1. Additional training

4.2. 2556-2559

4.2.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4.2.2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

4.3. 2551-2555

4.3.1. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม