ป่าไม้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ป่าไม้ by Mind Map: ป่าไม้

1. ขาดองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้อนุรักษ์

2. ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

3. เป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

4. ความสำคัญและประโยชน์

4.1. ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ

4.2. เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

4.3. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

4.4. เป็นแนวป้องกันลมพายุ

4.5. ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

5. ปัญหา ภัยคุกคาม และความเสื่อมโทรม

5.1. การเพิ่มขึ้นของประชากร

5.2. การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

5.3. นโยบายของรัฐ

5.4. ความต้องการที่ดินเชิงพาณิชย์

5.5. ความต้องการไม้เพือ่ ใช้สอยและเพือ่ อุตสาหกรรมไม้

5.6. ไฟป่า

5.7. ขาดการป้องกันรักษาป่าไม้ทียั่งคงเหลืออยู่อย่างเข้มแข็งและเด็ดขาด