Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PÅVIRKNING by Mind Map: PÅVIRKNING

1. Påvirkningens fiender: støy og usikkerhet

1.1. Støy kan være utydelig tale, fysiske hindringer eller avbrytelser av en utenforstående part.

2. Kommunikasjonens kretsløp

2.1. Bruce Westley og Malcolm MacLean konstruerte en modell i 1957 for å beskrive massekommunikasjonsprosessen.

2.1.1. En modell som vektlegger mottakerens påvirkningsmuligheter.

2.1.2. Westley og MacLeans  modell reduserer usikkerheten omkring forholdet mellom avsenderens og mottakerens oppfatning av det som kommuniseres gjennom feedback.

3. Påvirkningen og det kognitive

3.1. Et menneskes kognitiv evne, evnen til å ta til seg kommunikative budskap, avhenger av mange forskjellige faktorer.

3.1.1. Sanseinntrykk, opplevelser og følelser

3.2. Georg Gebners "generelle kommunikasjonsmodell".

4. Innkoding og avkoding

5. Medier og voldspåvirkning

5.1. Medievold kan være en faktor som bidrar til økt aggresjon på lang sikt hos noen.

6. Kommunikasjon og makt

6.1. Makt tar form av innflytelse gjennom forskjellige former for påvirkning som ikke er direkte tvangs-eller voldspreget.

6.2. Mediene har utvidet muligheten for kommunikativ påvirkning.

6.3. Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon

6.3.1. Fysisk begrenset (syn og hørsel

7. Grunntrekk i påvirkningstenkning

7.1. Tenkning om kommunikasjon der den sees på som rettet fra en avsender mot en mottaker.

8. Massekommunikasjon

9. Kommunikasjonssystemet

9.1. Claude Shannon og Warren Weaver utviklet en matematisk kommunikasjonsteori i 1948.

9.1.1. Henter støtte fra objektivistiske idealer av naturvitenskapelig opprinnelse.

9.1.2. Ser på kommunikasjonsprosessen som effektiv og entydig