การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. แนวคิดสำคํญของศตวรรษที่ 21

1.1. ความรู้เกี่ยวกับโลก

1.2. ความรู้ด้านการเป็นผลเมืองที่ดี

1.3. ความรู้ด้านสิงแวดล้อม

1.4. ความรู้ด้านการเงิน เศษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ

1.5. ความรู้ด้านสุขภาพ

2. โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.1. มาตรฐานและการประเมินในยุคศตวรรษที่ 21

2.2. หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

2.3. การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21

3. ทักษะสำคํญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.1. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

3.1.1. ใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่ากัน

3.1.2. วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

3.1.3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

3.2.1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3.2.2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

3.2.3. การสื่อสารและความร่วมมือ

3.3. ทักษะชีวิตและการทำงาน

3.3.1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

3.3.2. การริเริมสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง

3.3.3. ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม

3.3.4. การเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้

3.3.5. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

4. ความเชื่อมโยงสู้การเรียนรู้แบบ PBL

4.1. เป็นการเรียนรู้ที่ฝึกในผู้เรียน เรียนรู้ด้วยต้นเองโดยผ่านการทำงานจริง โดยมีครูเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษา