พลังงาน (ENERGY)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พลังงาน (ENERGY) by Mind Map: พลังงาน (ENERGY)

1. พลังงานทดแทน

1.1. ความสำคัญ

1.1.1. พลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสามารถนำมาใช้ทดแทน

1.1.2. สามารถนำมาทดแทนได้อย่างไม่จำกัด

1.2. ประโยชน์

1.2.1. ใช้ประโยชน์ได้ และมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าแบบเดิม

1.2.2. ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษ รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน

1.2.3. ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รวมทั้งลดมลพิษ

2. พลังงานสิ้นเปลือง

2.1. ความสำคัญ

2.1.1. พลังงานธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

2.1.1.1. ฟอสซิล

2.1.1.2. นิวเคลียร์

2.2. ประโยชน์

2.2.1. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนใหญ่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า

2.2.2. ปฏิกิริยาหลอมรวมตัวของธาตุเบาเป็นธาตุหนัก จะได้พลังงานมหาศาล

3. ผลกระทบจากการใช้พลังงาน

3.1. พลังงงานนิวเคลียร์

3.1.1. รังสีรั่วไหล

3.1.2. น้ำเสียจากการระบายความร้อนที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ

3.2. ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม

3.2.1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( SO2 ) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ( NOX ) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO ) สารไฮโดรคาร์บอนและฝุ่นละออง เขม่าต่างๆ

3.3. ถ่านหินลิกไนต์

3.3.1. เกิดน้ำเสียจากบ่อเหมือง มีสารแขวนลอยและซัลเฟตสูงมาก

3.3.2. ทำให้เกิดฝุ่นละอองทั้งของแขวนลอยปละหนักลอยอยู่

3.3.3. สิ่งมีชีวิตเสียสมดุลปลูกพืชไม่ได้ มีการทำลายป่าไม้

3.3.4. อพยพราษฎรเพราะต้องใช้บริเวณกว้าง

3.3.5. เกิดก๊าซจากการเผาไหม้ถ่านหิน

3.4. การใช้กังหันลม

3.4.1. การเกิดมลภาวะทางเสียง รบกวนผู้อยู่ใกล้เคียง

3.4.2. การรบกวนคลื่นวิทยุ

3.5. การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ

3.5.1. สารเคมีอันตรายที่ละลายปนเปื้อนระบบน้ำบาดาลหรือน้ำผิวดิน

3.5.2. ผลกระทบต่อระบบหายใจ

3.5.3. ความร้อนตกค้างในอากาศจากไอน้ำที่ผลิตไฟฟ้า

3.5.4. การทรุดตัวของแผ่นดินจากการตั้งโรงงานขนาดใหญ่

3.6. การใช้พลังน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า

3.6.1. การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน

3.6.2. ราษฎรในพื้นที่น้ำท่วมต้องอพยพย้ายถิ่น

3.6.3. สัตว์ป่าสูญเสียที่อยู่อาศัยหรืออาจสูญพันธุ์ไป

3.6.4. แร่ธาตุต่างๆ ในพื้นที่อาจถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้น้ำ

3.6.5. ราษฎรในพื้นที่น้ำท่วมต้องอพยพย้ายที่ตั้งถิ่นฐานใหม่