kynabiz update

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
kynabiz update by Mind Map: kynabiz update

1. Quản lý khoá học

1.1. Company

1.1.1. Tạo khoá học

1.1.1.1. Upload nội dung bài học trong 1 khoá

1.1.1.2. Tạo quiz

1.1.1.2.1. Trắc nghiệm

1.1.1.3. Gán giảng viên với khoá học

1.1.1.4. Cài đặt có nhận hỏi đáp không

1.1.2. Tạo giảng viên

1.2. Admin

1.2.1. Quản lý KH do các công ty tạo

1.2.2. Được quyền off khoá học

1.2.3. Giới hạn dung lượng video up lên

2. Quản lý thảo luận

2.1. Company

2.1.1. Xem danh sách thảo luận

2.1.2. Trả lời thảo luận

2.1.3. Tắt / Hiện thảo luận

3. Quản lý hỏi đáp

3.1. Company

3.1.1. Xem danh sách câu hỏi của cty

3.1.2. Duyệt câu hỏi / Ẩn câu hỏi

3.1.3. Trả lời câu hỏi có 3 opt

3.1.3.1. Gửi câu hỏi về admin Kyna (GV Kyna): admin Kyna chuyển GV hoặc trả lời

3.1.3.2. Gửi cho GV (GV do công ty tạo)

3.1.3.3. Tự trả lời

3.1.4. Cài đặt: auto duyệt / duyệt tay

4. Layout mobile

4.1. Trang listing khoá học

4.2. Trang xem bài học

5. Dashboard: các màn hình hiện tại

5.1. quản lý khoá học

5.2. danh mục

5.3. quản lý tài khoản

5.4. phân quyền

5.5. thống kê báo cáo