คุณลักษณะของพยาบาลที่มีทักษะในการสื่อสารเพื่อการบริการทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คุณลักษณะของพยาบาลที่มีทักษะในการสื่อสารเพื่อการบริการทางการพยาบาล by Mind Map: คุณลักษณะของพยาบาลที่มีทักษะในการสื่อสารเพื่อการบริการทางการพยาบาล

1. มีความคิดที่กระจ่างชัดเสียก่อน ก่อนมีการสื่อความหมาย

2. มีวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายที่แน่ชัด

3. ตระหนักถึงสภาพของสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมของผู้กำลังจะมีการสื่อ ความหมายด้วยกัน

4. ใช้ Two-way Communication ในการสื่อความหมาย

5. มีเนื้อหาและถ้อยคำการออกเสียงที่ดีและถูกต้องตามวรรคตอนในการสื่อ ความหมาย

6. ในขณะที่เป็นผู้ส่งสารหรือผู้พูดควรแยกประเด็นการพูดออกให้เห็นเด่นชัด เช่น แยกออกเป็นข้อ ๆ

7. การสื่อความหมายจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการติดตามผลการสื่อความหมายนั้น ๆ

8. ข่าวสารที่ส่งออกไปต้องมีความหมายและมีความสำคัญ

9. กิริยาท่าทาง (Body language) จำเป็นต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับการสื่อ ความหมายนั้น ๆ

10. ผู้สื่อความหมายต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย

11. https://youtu.be/nVRuEF8umLA