ขั้นตอนของกระบวนการการพยาบาล ที่มีคุณภาพ(Nursing Process)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขั้นตอนของกระบวนการการพยาบาล ที่มีคุณภาพ(Nursing Process) by Mind Map: ขั้นตอนของกระบวนการการพยาบาล ที่มีคุณภาพ(Nursing Process)

1. 1.การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment)

1.1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.2. การวิเคราะห์ข้อมูล

2. 5.การประเมินผลการพยาบาล (Nursing Evaluation)

2.1. พิจารณาการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย/ครอบครัวที่เป็นผลจาก การทำงานของระบบในร่างกายหรืออวัยวะ

2.2. เน้นการสอนผู้ป่วยรายบุคคลหรือรายกลุ่มเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง

2.3. มักเกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วยทั้งรายบุคคล ครอบครัว ผู้ดูแล และญาติ

3. 4.การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Implementation)

3.1. การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาล (หัตถการผู้ป่วย)

3.2. การบันทึกทางการพยาบาล(แบบแผนการบันทึกต่างๆ)

4. 3. การวางแผนการพยาบาล (Nursing Planning)

4.1. การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

4.2. การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการพยาบาล

4.3. การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการพยาบาลหรือผลลัพธ์ที่คาดหมาย

4.4. การกำหนดกิจกรรมการพยาบาล

5. 2. การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis)

5.1. การกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

5.2. การกำหนดข้อมูลสนับสนุน