ภาวะหัวใจวาย ( Congestive Heart Failur ; CHF )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะหัวใจวาย ( Congestive Heart Failur ; CHF ) by Mind Map: ภาวะหัวใจวาย ( Congestive  Heart Failur ; CHF )

1. ลิ้นหัวใจทะลุ/

2. ไข้รูมาติค จากเชื้อ เบตา-สเต็ปโตคอกคัส กลุ่ม เอ

3. กล้ามเนื้อ Papillary เสื่อมหรือฉีกขาดตำแหน่งหัวใจทางด้านขวา(Right site) CAD/MI

4. การยืดหยุ่นของหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้น

5. ลดการกำซาบของเนื้อเยื่อในร่างกาย

5.1. สับสน

5.2. เจ็บหน้าอก

5.3. ใจสั่น

6. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

6.1. CO

7. HR

8. sodium

9. O2 canular 5 LRM

10. ปัจจัยทางพันธุกรรม

10.1. ครอบครัว

10.1.1. มารดาเป็น hypertension

10.2. เพศ

10.2.1. หญิง

10.3. อายุ

10.3.1. 34ปี

10.4. เชื้อชาติ

10.4.1. ไทย

11. ดื่มแอลกอฮอล์

12. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

12.1. ความเครียด

12.1.1. บุคลิกภาพ

12.1.2. พันธุกรรม

12.1.3. อาชีพ

12.1.4. ฐานะเศรษฐกิจสังคม

12.2. อาหาร

12.2.1. อ้วน

12.2.2. Cholesterol

12.2.3. potassium

12.3. วิถีการดำเนินชีวิต

12.3.1. Lipid profile

12.3.2. ออกกำลังกาย

13. สาเหตุ

14. ความต้องใช้ O2 ของหัวใจ

15. พยาธิสภาพ

16. ความดันในหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้นไม่มาก

17. เลือดย้อนกลับเข้าหัวใจห้องซ้ายบน(LA)เพิ่มขึ้น

18. ความแตกต่างของความดันระหว่างLAกับLVในช่วงการบีบตัวลดลง

19. ภาวะลิ้นไมทรัลรั่ว ( Mitral Regurgitation ; MR )

20. Omeprszole

21. Thrill and Murmur at Mitral Value

22. ความดันหัวใจห้องบนซ้ายเพิ่มขึ้น LA

23. หัวใจห้องบนซ้าย(LA)ยืดขยาย

24. Atral failure (AF)

25. CO

25.1. โซเดียมและน้ำคั่ง

25.2. SNS

25.2.1. หัวใจบีบตัว

25.2.2. หลอดเลือดหดตัว

25.2.2.1. ดำ

25.2.2.1.1. ภาระด้านหน้าหัวใจ

25.2.2.2. แดง

25.2.3. ภาระด้านหลังหัวใจ

25.2.3.1. ภาระงานหัวใจ

26. ความดันโลหิตสูง ( Hypertension ) 4 ปี

27. Body weight OD

28. Aspirin

29. Cardiac  biomarker  NT-proBNP  460  pg/ml

30. Vasoconstriction

31. ปริมาตรเลือดมากเกิน

32. Preload

33. Furosemide

34. ความดันหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้น

35. อาการ ปอดคั่งน้ำ

36. หน้าที่การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (LV) ผิดปกติ

36.1. หัวใจห้องล่างซ้าย(LV)หนาตัว ยืดขยายผิดปกติ

37. หัวใจและหลอดเลือด

38. ปอด

39. แขนขา

40. ไต

41. Gi

42. ขอบของลิ้นหัวใจกว้างขึ้นจากเวนตริเคิลขยายตัว เนื่องจาก HT CAD ลิ้นพิการ

43. Blood Chemistry  eGFR ( Estimated glomerulus filtration rate  59  state 2

44. Echo normal LV systolic  Function       EF 52 %

45. จ

46. หัวใจเต้นเร็ว HR 98 bpm.

47. ปวดเวียนศีรษะ

48. ปริมาตรเลือดมากเกิน

49. หัวใจห้องล่างซ้าย(LV)ยืดขยาย

50. ภาระด่านหน้าของหัวใจเพิ่มขึ้น

51. CO

52. ความดันหลอดเลือดฝอยของปอดเพิ่มขึ้น

53. Jugular vein engorged 5 cms.

54. _

55. ปัสสาวะลดลง

56. low BP & plasma sodium

56.1. renin secretion from juxtaglomerular cell

56.1.1. Angiotensin I

56.1.1.1. Angiotensin II

56.1.1.1.1. Aldosterone from adrenal cortex

56.1.1.1.2. proximaal tubule sodium reasorption

56.1.1.1.3. ADH from Hypothalamus

57. สร้างมาจากตับ

58. เอนไซม์จากปอด

59. distal tubule Na+ reabsorption

60. Collecting duct H2O reabsorption

61. X-ray pumonaly congestion both lung