ภาวะหัวใจวาย  ( Congestive Heart Failur ; CHF )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาวะหัวใจวาย  ( Congestive Heart Failur ; CHF ) by Mind Map: ภาวะหัวใจวาย  ( Congestive Heart Failur ; CHF )

1. Restriction oral Fluid 1500 cc/day  and  Soft  diet low sodium

2. BP 190/110

3. Blood Chemistry  eGFR ( Estimated glomerulus filtration rate  59  state 2

4. Echo normal LV systolic  Function       EF 52 %

5. Omeprszole

6. หายใจลำบาก เหนื่อย Crepitation  8L นอนศรีษะสูง 45 องศา

7. หัวใจเต้นเร็ว HR 98 bpm.

8. ปวดเวียนศีรษะ

9. Thrill and Murmur at Mitral Value

10. Lipid profile

10.1. Cholesterol 260 mg/dl

10.2. Triglyceride 216 mg/dl

10.3. LDL-Cholesterol 147 mg/dl

11. ภาวะลิ้นไมทรัลรั่ว ( Mitral Regurgitation ; MR )

11.1. สาเหตุ

11.1.1. กล้ามเนื้อ Papillary เสื่อมหรือฉีกขาดตำแหน่งหัวใจทางด้านขวา(Right site) CAD/MI

11.1.2. ลิ้นหัวใจทะลุ/ฉีกขาดของChordae tendinae จากโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ Backria endocarditis

11.1.3. ขอบของลิ้นหัวใจกว้างขึ้นจากเวนตริเคิลขยายตัว เนื่องจาก HT CAD ลิ้นพิการ

11.1.4. ไข้รูมาติค จากเชื้อ เบตา-สเต็ปโตคอกคัส กลุ่ม เอ

11.2. พยาธิสภาพ

11.2.1. ปริมาตรเลือดมากเกิน

12. ปริมาตรเลือดมากเกิน

13. ความดันหัวใจห้องบนซ้ายเพิ่มขึ้น LA

14. อาการและอาการแสดง

14.1. Rt. side

14.2. สมอง

14.2.1. หัวใจและหลอดเลือด

14.2.1.1. ปอด

14.2.1.1.1. Gi

14.3. Lt. side

15. หัวใจห้องล่างซ้าย(LV)ยืดขยาย

16. ภาระด่านหน้าของหัวใจเพิ่มขึ้น

17. หัวใจห้องล่างซ้าย(LV)หนาตัว ยืดขยายผิดปกติ

18. หน้าที่การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (LV) ผิดปกติ

19. CO

20. หัวใจห้องบนซ้าย(LA)ยืดขยาย

21. Atral failure (AF)

22. การยืดหยุ่นของหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้น

23. CO

23.1. โซเดียมและน้ำคั่ง

23.2. SNS

23.2.1. หัวใจบีบตัว

23.2.2. HR

23.2.3. หลอดเลือดหดตัว

23.2.3.1. ดำ

23.2.3.1.1. ภาระด้านหน้าหัวใจ

23.2.3.2. แดง

23.2.3.2.1. ภาระด้านหลังหัวใจ

24. ความดันโลหิตสูง ( Hypertension ) 20 ปี

24.1. ปัจจัยทางพันธุกรรม

24.1.1. ครอบครัว

24.1.1.1. มารดาเป็น hypertension

24.1.2. เพศ

24.1.2.1. หญิง

24.1.3. อายุ

24.1.3.1. 55 ปี

24.1.4. เชื้อชาติ

24.1.4.1. ไทย

24.2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

24.2.1. ความเครียด

24.2.1.1. บุคลิกภาพ

24.2.1.2. พันธุกรรม

24.2.1.3. อาชีพ

24.2.1.3.1. ร้อยพวงมาลัย

24.2.1.4. ฐานะเศรษฐกิจสังคม

24.2.1.4.1. รายได้ 3000 บาท/เดือน

24.2.2. อาหาร

24.2.2.1. อ้วน

24.2.2.2. Cholesterol

24.2.2.3. potassium

24.2.3. วิถีการดำเนินชีวิต

24.2.3.1. ดื่มแอลกอฮอล์

24.2.3.2. สูบบุหรี่

24.2.3.3. ออกกำลังกาย

24.3. sodium

24.4. Blood Pressure ; BP = Cardiac Output ; co  *    total peripheral resistance ; TPR

24.4.1. Storke Volume ; SV      *   Heart Rate ; HR

24.4.1.1. Preload

24.4.1.2. Afterload

24.4.1.3. Contractility

25. ความดันหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้น

26. ความดันหลอดเลือดฝอยของปอดเพิ่มขึ้น

27. อาการ ปอดคั่งน้ำ

28. ความดันในหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้นไม่มาก

29. เลือดย้อนกลับเข้าหัวใจห้องซ้ายบน(LA)เพิ่มขึ้น

29.1. ความแตกต่างของความดันระหว่างLAกับLVในช่วงการบีบตัวลดลง

30. Jugular vein engorged 5 cms.

31. pitting edema 2

32. ปัสสาวะลดลง

33. low BP & plasma sodium

33.1. renin secretion from juxtaglomerular cell

33.1.1. Angiotensin I

33.1.1.1. Angiotensin II

33.1.1.1.1. Vasoconstriction

33.1.1.1.2. proximaal tubule sodium reasorption

33.1.1.1.3. Aldosterone from adrenal cortex

33.1.1.1.4. ADH from Hypothalamus

34. สร้างมาจากตับ

35. เอนไซม์จากปอด

36. Body weight OD

37. O2 canular 5 LRM

38. Furosemide

39. distal tubule Na+ reabsorption

40. Collecting duct H2O reabsorption

41. X-ray pumonaly congestion both lung

42. Aspirin

43. Enaril (ACEI)

44. Cardiac  biomarker  NT-proBNP  460  pg/ml