ภาวะหัวใจวาย  ( Congestive Heart Failur ; CHF )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะหัวใจวาย  ( Congestive Heart Failur ; CHF ) by Mind Map: ภาวะหัวใจวาย  ( Congestive Heart Failur ; CHF )

1. ปริมาตรเลือดมากเกิน

2. ลดการกำซาบของเนื้อเยื่อในร่างกาย

2.1. สับสน

2.2. เจ็บหน้าอก

2.3. ใจสั่น

3. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

3.1. CO

4. HR

5. sodium

6. O2 canular 5 LRM

7. ปัจจัยทางพันธุกรรม

7.1. ครอบครัว

7.1.1. มารดาเป็น hypertension

7.2. เพศ

7.2.1. หญิง

7.3. อายุ

7.3.1. 34ปี

7.4. เชื้อชาติ

7.4.1. ไทย

8. ดื่มแอลกอฮอล์

9. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

9.1. ความเครียด

9.1.1. บุคลิกภาพ

9.1.2. พันธุกรรม

9.1.3. อาชีพ

9.1.4. ฐานะเศรษฐกิจสังคม

9.2. อาหาร

9.2.1. อ้วน

9.2.2. Cholesterol

9.2.3. potassium

9.3. วิถีการดำเนินชีวิต

9.3.1. Lipid profile

9.3.2. ออกกำลังกาย

10. สาเหตุ

10.1. กล้ามเนื้อ Papillary เสื่อมหรือฉีกขาดตำแหน่งหัวใจทางด้านขวา(Right site) CAD/MI

10.2. ลิ้นหัวใจทะลุ/ฉีกขาดของChordae tendinae จากโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ Backria endocarditis

10.3. ไข้รูมาติค จากเชื้อ เบตา-สเต็ปโตคอกคัส กลุ่ม เอ

11. ความต้องใช้ O2 ของหัวใจ

12. Preload

13. Furosemide

14. ความดันหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้น

15. อาการ ปอดคั่งน้ำ

16. หน้าที่การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (LV) ผิดปกติ

16.1. หัวใจห้องล่างซ้าย(LV)หนาตัว ยืดขยายผิดปกติ

17. พยาธิสภาพ

18. ความดันในหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้นไม่มาก

19. เลือดย้อนกลับเข้าหัวใจห้องซ้ายบน(LA)เพิ่มขึ้น

20. หัวใจและหลอดเลือด

21. ปอด

22. แขนขา

23. ไต

24. Gi

25. ความแตกต่างของความดันระหว่างLAกับLVในช่วงการบีบตัวลดลง

26. ภาวะลิ้นไมทรัลรั่ว ( Mitral Regurgitation ; MR )

27. ขอบของลิ้นหัวใจกว้างขึ้นจากเวนตริเคิลขยายตัว เนื่องจาก HT CAD ลิ้นพิการ

28. Blood Chemistry  eGFR ( Estimated glomerulus filtration rate  59  state 2

29. Echo normal LV systolic  Function       EF 52 %

30. Omeprszole

31. จ

32. หัวใจเต้นเร็ว HR 98 bpm.

33. ปวดเวียนศีรษะ

34. Thrill and Murmur at Mitral Value

35. ปริมาตรเลือดมากเกิน

36. ความดันหัวใจห้องบนซ้ายเพิ่มขึ้น LA

37. หัวใจห้องล่างซ้าย(LV)ยืดขยาย

38. ภาระด่านหน้าของหัวใจเพิ่มขึ้น

39. CO

40. หัวใจห้องบนซ้าย(LA)ยืดขยาย

41. Atral failure (AF)

42. การยืดหยุ่นของหัวใจห้องบนซ้าย(LA)เพิ่มขึ้น

43. CO

43.1. โซเดียมและน้ำคั่ง

43.2. SNS

43.2.1. หัวใจบีบตัว

43.2.2. หลอดเลือดหดตัว

43.2.2.1. ดำ

43.2.2.1.1. ภาระด้านหน้าหัวใจ

43.2.2.2. แดง

43.2.3. ภาระด้านหลังหัวใจ

43.2.3.1. ภาระงานหัวใจ

44. ความดันโลหิตสูง ( Hypertension ) 4 ปี

45. ความดันหลอดเลือดฝอยของปอดเพิ่มขึ้น

46. Jugular vein engorged 5 cms.

47. _

48. ปัสสาวะลดลง

49. low BP & plasma sodium

49.1. renin secretion from juxtaglomerular cell

49.1.1. Angiotensin I

49.1.1.1. Angiotensin II

49.1.1.1.1. Vasoconstriction

49.1.1.1.2. Aldosterone from adrenal cortex

49.1.1.1.3. proximaal tubule sodium reasorption

49.1.1.1.4. ADH from Hypothalamus

50. สร้างมาจากตับ

51. เอนไซม์จากปอด

52. Body weight OD

53. distal tubule Na+ reabsorption

54. Collecting duct H2O reabsorption

55. X-ray pumonaly congestion both lung

56. Aspirin

57. Cardiac  biomarker  NT-proBNP  460  pg/ml