คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ by Mind Map: คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

1. 1. ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาล

1.1. 1) มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี เน้นการป้องกัน และ ส่งเสริม สุขภาพ การดูแลสุขภาพชุมชน

1.2. 2) มีความสามารถในการให้บริการพยาบาลโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. 2. ความสามารถด้านวิชาการ

2.1. มีความสามารถในการคิด ใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาสุขภาพ

2.2. มีความคิดริเริ่มปรับปรุงงานให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี

2.3. มีความคิด ความสามารถเป็นสากล หรือในเชิงนานาชาติ

2.4. สามารถคัดกรอง แปล วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูล

2.5. มีความสามารถในการคิดรวบยอด วิเคราะห์ วิจารณ์

2.6. มีทักษะ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิตมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบริการสุขภาพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. 3. ความสามารถด้านการบริหาร

3.1. มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารและการจัดการที่ดี

4. 4. ความสามารถด้านการวิจัย

4.1. แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางวิชาชีพ

5. 5. ความสามารถด้านทักษะเกี่ยวกับมนุษย์และมวลชน

5.1. 1) สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและบุคคลอื่นได้

5.2. 2) มีการปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้าง รับรู้สิ่งใหม่ ๆ

5.3. 3) มีความสามารถทางภาษา

5.4. 4) มีศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

6. 6.คุณสมบัติด้านคุณธรรม และจริยธรรม

6.1. 1) ให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2. 2) มีความปรารถนา และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

6.3. 3) มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านส่วนตัว และหน้าที่การงาน

6.4. 4) ตระหนักและคำนึงถึงคุณค่าของวิชาชีพและสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการ

7. 7. ความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

7.1. สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองที่มีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้สนับสนุนหลักการประชาธิปไตย และดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

8. 8. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

8.1. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถจัดการและใช้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้

9. 9. คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ

9.1. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมด้านการแต่งกาย อารมณ์และจิตใจ มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันมีความสุข

10. 10ความสามารถด้านภาวะผู้นำ

10.1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำและแหล่งบริการวิชาการที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อสาธารณสุขและสังคม