คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ by Mind Map: คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

1. 1. ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาล

1.1. 1) มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี เน้นการป้องกัน และ ส่งเสริม สุขภาพ การดูแลสุขภาพชุมชน

1.2. 2) มีความสามารถในการให้บริการพยาบาลโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. 7. ความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

2.1. สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองที่มีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้สนับสนุนหลักการประชาธิปไตย และดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

3. 8. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

3.1. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถจัดการและใช้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้

4. 9. คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ

4.1. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมด้านการแต่งกาย อารมณ์และจิตใจ มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันมีความสุข

5. 10ความสามารถด้านภาวะผู้นำ

5.1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำและแหล่งบริการวิชาการที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อสาธารณสุขและสังคม

6. 2. ความสามารถด้านวิชาการ

6.1. มีความสามารถในการคิด ใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาสุขภาพ

6.2. มีความคิดริเริ่มปรับปรุงงานให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี

6.3. มีความคิด ความสามารถเป็นสากล หรือในเชิงนานาชาติ

6.4. สามารถคัดกรอง แปล วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูล

6.5. มีความสามารถในการคิดรวบยอด วิเคราะห์ วิจารณ์

6.6. มีทักษะ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิตมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบริการสุขภาพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

7. 3. ความสามารถด้านการบริหาร

7.1. มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารและการจัดการที่ดี

8. 4. ความสามารถด้านการวิจัย

8.1. แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางวิชาชีพ

9. 5. ความสามารถด้านทักษะเกี่ยวกับมนุษย์และมวลชน

9.1. 1) สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและบุคคลอื่นได้

9.2. 2) มีการปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้าง รับรู้สิ่งใหม่ ๆ

9.3. 3) มีความสามารถทางภาษา

9.4. 4) มีศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

10. 6.คุณสมบัติด้านคุณธรรม และจริยธรรม

10.1. 1) ให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ

10.2. 2) มีความปรารถนา และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

10.3. 3) มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านส่วนตัว และหน้าที่การงาน

10.4. 4) ตระหนักและคำนึงถึงคุณค่าของวิชาชีพและสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการ