มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer

1.1.1. เครือข่ายแบบนี้จะเก็บไฟล์และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้แต่ละคน

1.2. สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบ Client-Server

1.2.1. ระบบ Client-Server สามารถสนับสนุนให้มีเครื่องลูกข่ายได้เป็นจานวนมาก และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หลายแพลตฟอร์ม

2. แบบอ้างอิง OSI (OSI Reference model)

2.1. Layer1: Physical Layer

2.2. Layer2: Data Link Layer

2.3. Layer3: Network Layer

2.4. Layer4: Transport Layer

2.5. Layer5: Session Layer

2.6. Layer6: Presentation Layer

2.7. Layer7: Application Layer

3. การแบ่งกลุ่มของเลเยอร์ (Layer)

3.1. Application-oriented Layers

3.1.1. Application

3.1.2. Presentation

3.1.3. Session

3.1.4. Transport

3.2. Network-dependent Layers

3.2.1. Network

3.2.2. Data Link

3.2.3. Physical

4. หน่วยในการวัดปริมาณการส่งข้อมูล

4.1. ในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบสถานะเปิด (ON) คือ ค่า 1 และสถานะปิด (Off) คือ ค่า 0 โดย 1 สถานะเปิดปิดเราเรียกว่า 1 บิต (Bit) และถ้าเป็น 8 บิต เราเรียกว่า 1 ไบต์ (Byte)

5. มาตรฐาน IEEE

5.1. มาตรฐานของ IEEE เป็นผู้นาในการสร้างมาตรฐานให้กับแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิด้านพลังงาน เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และอื่นๆ สาหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลที่คุ้นเคยกันก็เช่น IEEE 802 ที่กาหนดมาตรฐานให้กับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ LAN/MAN โดยมี IEEE 802.3 เป็นมาตรฐานให้กับเทคโนโลยีเครือข่าย Ethernet LAN และมาตรฐาน IEEE 802.11 สาหรับเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น

6. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.1. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Ethernet LAN

6.1.1. หรือเรียกว่าเครือข่ายแลนแบบมีสาย โดยในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 มาตรฐานใหญ่ๆ คือ Fast Ethernet LAN และ Gigabit Ethernet LAN

6.2. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Wireless LAN

6.2.1. หรือเครือข่ายไร้สายเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ เช่น สายสัญญาณ หรือการ์ดเครือข่ายที่ใช้อยู่บนเครือข่าย Ethernet LAN ลงได้